Plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind  Leende   

Google
WWW hei-heg-hoogeind.dse.nl

Statuten 1921
Start Omhoog Inhoudsopgave Zoeken in site  

Start
Omhoog


 

 


Statuten van coöperatieve roomboterfabriek uit 1921
        Coöperatieve
stoomzuivelfabriek ,DE EENSGEZINDHEID'Hieronder ziet u de statuten van de Roomzuivelfabriek gepubliceerd als:
'Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant van Woensdag 20 Juli 1921  nr. 139.  N°. 6903'
Dit was nodig omdat er een statutenwijziging had plaatsgevonden.

Staatcourant:  Afmeting: 20.5 x 13.3cm, 7 bladzijden bruin/beige papier.
Er stond met de hand bijgeschreven dat de vereniging 
"in liquidatie" was!


                 Eerste bladzijde uit Staatscourant 1921


Hieronder de letterlijke verwoording "statuten van coöperatieve roomboterfabriek" uit 1921        


bladzijde 1

Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant van
Woensdag 20 Juli 1921  nr. 139.

N°. 6903.      (met de hand er bijgschreven: “in liquidatie”, de webbeheerder)

Coöperatieve Stoomzuivelfabriek "De Eensgezindheid", te Leende.

Heden, 24 Juni 1921, verschenen voor mij, Herman Joseph Paul Hoffmann,  notaris ter standplaats Eindhoven, arrondissement ‘s Hertogenbosch, in tegenwoordigheid der hierna te noemen getuigen:

1. de heer Johannes Bax;   met de hand bijgeschreven; -voorzitter)

2. de heer Johannes Jacobus Heezemans;

3. de heer Wilhelmus van Bree;

4. de heer Martinus van Hoof;

5. de heer Wilhelmus Verduyn;

6. de heer Henri Antonius van Asten, allen landbouwers, wonende te Leende, te zamen uitmakende het bestuur der Coöperatieve Roomboterfabriek . "de Eensgezindheid", te Leende.

De comparanten verklaarden, dat in de algemeene vergadering van de leden der gemelde coöperatieve vereniging, gehouden te Leende op 30 Mei 1921, aanwezig waren de, volgende leden. 1. Wilhelmus van Hooff :2 . Johannes van Hooff; 3. Henricus Bax , 4. Adrianus van den Berg; 5. Hen­ricus Franssen ; 6 . Jacobus Engelen: 7. Adrianus van Hoof; 8. Johannes Jacobus Heezemans ;9. Antonius van Dijk, 10. Adrianus van Dijk; 11. Johannes Bax: 12. Henri Antonius van Asten: 13. Petrus Bax; 14. Adrianus Bax: 15. Wilhelmus Verduyn : 16. Francisus Henselmans; 17. Martinius Winters: 18. Franciscus Jutten; 19 . Johannes van Leuven; 20. Hendrikus Verhoeven ; 21. Martinus van Hoof; 22. "Wil­helmus van Bree; 23. Woutherus Bax: 24. Johannes van Dijk: 25. Petrus Gubbels ;26.Theodorus CArdinaal: 27. Franciscus Engelen; 28. Petrus Joppen ; 28a. Wilhelmus van der Palen ; 29. Hendrikus van der Kruys; 30. Henricus van Ansem ; 31. Adrianus van Hoof: 32. Petrus van Ansem: 33 Josephus Winters ; 34. Laurens Bax: 35; Johannes Hul­sen: :36. Franciscus van Hooff, allen landbouwers, wonende te Leende, samen 37 leden. terwijl afwezig waren 15 leden; dat in gemelde vergadering: met algemeene stemmen besloten werd de statuten van gemelde coöperatieve vereeniging te wijzigen,

zoals hierna volgt;
dat de comparanten in gemelde vergadering met alge-

 

bladzijde 2

C V  6903                 2

meende stemmen gematigd zijn om de wijzigingen in de statuten te doen aanbrengen, de vereischte akte daarvan te doen opmaken en verder alles te doen wat dezer zake nuttig en noodzakelijk voorkomt, zulks blijkens afschrift der notulen van de genoemde algemeene vergadering, welk afschrift, na door de comparanten, in tegenwoordigheid van mij, notaris, en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht.

De comparanten verklaarden uitvoering te willen geven aan het besluit van gemelde vergadering en de statuten vast te stellen:

Art. 1. in het dorp leende is op Strijp gevestigd een vereeniging, genaamd: ‘Coöperatieve stoomzuivelfabriek ‘De Eensgezindheid’.

Art. 2. het doel der vereeniging is gemeenschappelijke boterbereiding door de explotatie eener roomboterfabriek en verkoop van verkregen producten.

Art. 3. om dat doel te bereiken sticht de vereeniging te Leende op Strijp een stoomzuivelfabriek en verbinden zich de leden om ten behoeve der fabriek te leveren de melk van al hun koeien, met uitzondering van die, welke voor eigen gebruik benoodigd is, en wel minstens 1200 liter per koe en per jaar.

Indien het bestuur oordeelt, dat de vereeniging nadeel heeft geleden door de niet-levering van de gestelde hoeveelheid melk kan aan het nalatige lid een boete worden opgelegd van f 10 per koe per jaar. De vereeniging verkoopt de verkoopte de verkregen boter en verdeelt de zuivere opbrengst onder de leden naar de verhouding van de hoeveelheid en het vetgehalte der door ieder geleverde melk: onder zuivere opbrengst wordt verstaan de verkoopprijs der boter en meld, na aftrek van alle kosten.

Art. 4. indien het bestuur der vereeniging het wenschelijk acht, kan ook melk ter bereiding van niet-leden worden aangenomen.

Art. 5. de vereeniging wordt, behoudens verlenging na afloop van het tijdvak, opgericht voor den tijd van 29 jaren, aanvangende met den datum van openbaarmaking der statuten in de Staatscourant.

Art. 6. het domicilie der vereeniging, alsmede van de leden, die niet in het gehucht Strijp der gemeente Leende woonachtig zijn, is ten kantore der vereeniging aldaar.

Art. 7. het eerste dienstjaar gaat in op den eerste November dezes jaars.

Art. 8. het voor de oprichting der vereeniging, den aankoop van terrein, de stichting der fabriek, het aanschaffen van machines, werktuigen en gereedschappen vereischte kapitaal wordt gevonden:


bladzijde 3

3                      C V 6903

door storting der leden van inleggeld volgens art. 13;
door geldleening.
De leening wordt aflosbaar gesteld in jaarlijksche termijnen, waarvan het bedrag ieder jaar in een bestuursvergadering wordt vastgesteld.

Art. 9. zodra de leening is afgelost, wordt overgegaan tot de vorming van een reservefonds, waarvan in de rekening van elk boekjaar een door het bestuur vast te stellen bedrag als post uitgaaf wordt gebracht, totdat dit fonds, met inbegrip van de door belegging verkregen inkomsten, een bedrag van f 500 heeft bereikt. Daaruit worden de buitengewone onkosten gedekt, welke ten laste van meer dan een boekjaar komen.

Art. 10. in de rekening worden gebracht alle ontvangsten en uitgaven, de vereniging betreffende, van het reservefonds wordt een afzonderlijke rekening gehouden.

Art. 11. de leden zijn persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen der vereeniging tot een bedrag van f 40 per koe over het gemiddelde aantal.

            Lidmaatschap, rechten en verplichtingen.

Art. 12. leden der vereeniging zijn zij, die oogenblikkelijk lid zijn we zij, die later als zodanig worden aagenomen.

Art. 13. wie als lid wenscht te worden aangenomen, richt daartoe een schriftelijk verzoek aan het bestuur; het bestuur brengt dit verzoek met zijn advies in de eerstvolgende vergadering der leden, ten einde daarover bij meerderheid van stemmen te beslissen en, in geval van toelating, den inleg te bepalen en de verdere voorwaarden vast te stellen; van het genomen besluit wordt door het bestuur aan den adressant kennis gegeven.

Art. 14. rechtverkrijgenden van een overleden lid zijn bevoegd den overledene in zijn lidmaatschap op te volgen:; zij geven binnen 3 maanden na het overlijden hun wensch daartoe schriftelijk aan het bestuur te kennen; verlangen zij van die bevoegdheid geen gebruik te maken, dan kunnen zij alleen aanspraak maken op een uitkeering, zoals voor het geval van uittreding is geregeld bij art. 16.

Art. 15. hij, die uit de vereeniging wenscht te trede, geeft daarvan minstens 3 maanden voor den afloop van het boekjaar schriftelijk kennis aan het bestuur, met opgaaf zijner motieven.

Art. 16. hij, die om geldige redenen, ter beoordeeling van de algemeene vergadering, genoodzakt is uit de vereeniging te treden, ontvangt terug:

de voor de koeien gestorte gelden;
indien de leening geheel is afgelost, 1/3 gedeelte van


bladzijde 4

C V 6903   4

het aandeel van den uittredende in het batig slot der bezittingen van de vereeniging , mede in verhouding van het gemiddelde getal koeien, waarmede de uittredende in de vereeniging heeft deelgenomen.

Het bedrag der uitkeering wordt door het bestuur bij staat opgemaakt en de belanghebbende moet zich daaraan onderwerpen.

Als geldige reden van uittreding wordt alleen beschouwt verandering van woonplaats, waardoor te veel bezwaar zou ontstaan om de melk aan de fabriek te leveren; overdracht der bezittingen aan de kinderen wordt niet als geldige reden beschouwd,

Art. 17. Zij, die volgens hert oordeel der algemeene ver­gadering zonder geldige beweegredenen uit de vereeniging treden, verbeuren alle aanspraak op uitkeering, restitutie en mede-eigendom; zij blijven bovendien aansprakelijk voor de schulden en schaden, gedurende hun lidmaatschap gemaakt en geleden en zijn verplicht op de eerste aanmaning van het helstuur in de kas der vereeniging als boete te storten f 100 per melkkoe over het grootste getal waarmede door den uittredende is deelgenomen.

Art. 18. Elk lid kan wegens overtreding der statuten of van het huishoudelijk reglement en wegens onteerende han­delingen op gemotiveerd voorstel van het bestuur door de algemeene vergadering van zijn Iidmaatschap vervallen worden verklaard.

Wie op zoodanige wijze van zijn Iidmaatschap wordt ont­slagen, verbeurt alle aanspraak op uitkeering, restitutie en mede-eigendom.

De vervallenverklaring kan echter niet worden uitgespro­ken dan in een algemeens vergadering, waarin minstens 2/3 der leden tegenwoordig zijn; het besluit moet zijn: genomen met minstens 3/4 van de stemmen der aldaar aanwezigen.

Art. 19. Met goedkeuring der algemeene vergadering kan het Iidmaatschap van een lid met al de verkregen rech­ten, zonder verplichting tot betaling van eenige bijzondere contributie, worden overgedragen aan een ander, die dan geacht wordt eenvoudig in de plaats van een zoodanig  Iid te zijn getreden.

Art. 20. Een door de algemeene vergadering vast te stellen huishoudelijk reglement bepaalt verder de rechten en verplichtingen van de leden onderling en regelt de bij­zonderheden van beheer, de exploitatie der fabriek en de wijze van werken.

Art. 21. Elk verschil over de toepassing van eenig artikel dezer statuten en van het huishoudelijk reglement wordt beslist door het bestuur, behoudens recht van hooger beroep


bladzijde 5

5                    C V 6903

op de algemeens vergadering, die alsdan beslist in het hoogste ressort.

Bestuur, beheer en toezicht.  

Art. 22. Het bestuur bestaat uit minstens 5 personen; zij worden gekozen uit de leden; het bestuur kiest uit zijn mid­den een voorzitter en regelt zijn werkzaamheden bij huis­houdelijk reglement.

Art. 23. De leden van het bestuur hebben zitting gedu­rende den tijd van 2 jaren; de verkiezing geschiedt in de gewone jaarIijksche vergadering. Volgens op te maken rooster treden jaarlijks de helft der bestuursleden af; het eerste jaar de kleinste helft;

De aftredenden zijn terstond herkiesbaar; wie voor een buitengewone vacature tusschentijds wordt verkozen, treedt af op het tijdstip, waarop zijn voorganger periodiek had moeten aftreden.

Art. 24. Bloedverwantschap of zwagerschap tot den der­den graad ingesloten mag niet bestaan tusschen de leden van het bestuur onderling.

Art. 25. Het bestuur oefent toezicht uit over alles wat de exploitatie der fabriek betreft en vertegenwoordigt de vereeniging zoo in als buiten rechten.
Tot het voeren van rechtsgedingen is machtiging der algemeene vergadering noodig.

Art. 26.' De bestuursleden ontvangen vergoeding voor alle door hen in het belang der vereeniging gedane uitgaven.

Art. 27. Het dagelijksch beheer wordt gevoerd door een door het bestuur te benoemen directeur.
Zijn salaris wordt bepaald door het bestuur en zijn werk­zaamheden worden door het bestuur geregeld.

Art. 28: Het toezicht op de handelingen van het bestuur wordt uitgeoefend door de algemeene vergadering, die een commissie uit haar midden daarmee kan belasten.

Vergadering; rekening en verantwoording: stemrecht.

Art. 29. Jaarlijks binnen 2 maanden na afloop van het boekjaar wordt een algemeene vergadering gehouden, waarin door den directeur rekeningen verantwoording wordt gedaan over het afgeloopen dienstjaar.
Een commissie van 3 leden, door en uit de vergadering te benoemen, onderzoekt de rekening en brengt van haar bevinding verslag uit.
De goedkeuring der vergadering strekt voor het bestuur tot finale kwijting en décharge wegens zijn beheer. De boekhouding geschiedt op de wijze, door het bestuur te bepalen.


bladzijde 6

C V 6903                    6

Art. 30. De voorzitter belegt voorts zoo dikwijls een ver­gadering als hem dit in het belang der vereeniging noodig voorkomt of wanneer dit door 1/5 der leden wordt verlangd.

Art. 31. Tijd en plaate der algemeene vergadering wor­den minstens 3 dagen te voren bekend gemaakt door aan­plakking van een oproepingsbiljet in het fabriekslokaal, op welk biljet tevens de punten van behandeling worden vermeld.

Art. 32. Elk' lid kan zich ter vergadering schriftelijk doen vertegenwoordigen, mits de lasthebber meerderjarig zij. Niemand kan echter als lasthebber voor meer dan 1 lid optreden.

Art. 33. Voor 4 koeien, waarmede zij in de vereeniging deelnemen, hebben de Ieden recht op 1 stem; voor meer dan 4 Koeien hebben zij recht op 2 stemmen. Over zaken wordt mondeling, over de keus van personen bij ongeteekende briefjes gestemd.

Staken de stemmen over eenig voorstel, dan wordt het geacht te zijn verworpen.
Benoeming van personen geschiedt bij volstrekte meerderheid van stemmen.  
Is deze meerderheid bij de eerste stemming niet verkregen, dan volgt een tweede vrije stemming; geeft ook deze geen vereischte meerderheid, dan wordt een herstemming gehou­den tusschen het dubbeltal, dat bij de tweede vrije stemming de meeste stemmen op zich vereenigde, of, voor het geval meer personen evenveel stemmen hebben verkregen, tusschen hen allen en is hij, die dan de meeste stemmen heeft gekregen, de benoemde. Bij staking der stemmen beslist het lot.

Art. 34. Van het verhandelde in de vergaderingen worden door den directeur aanteekeningen gehouden ; deze wor­den in de eerstvolgende vergadering door hem gelezen en na goedkeuring door den voorzitter en hem geteekend.

Ontbinding en vereffening

Art. 35. Tot ontbinding der vereeniging kan niet worden besloten dan in een opzettelijk daartoe bijeengeroepen vergadering, waarin minstens 2/3der leden tegenwoordig zijn; het besluit tot ontbinding moet zijn genomen met minstens 3/4 Van de stemmen der aanwezige leden; moet bij onvol­doend aantal tegenwoordige leden de beslissing worden uitgesteld, dan wordt die in de eerstvolgende vergadering genomen bij gewone meerderheid.

Art:. 36.  De vereffening geschiedt volgens de wettelijke voorschriften.

 

bladzijde 7

7    C v 6903

- Wijziging der statuten .

Art. 31. Geen besluit tot wijziging der statuten kan worden genomen dan met inachtneming der bepalingen, welke bij art. 35. voor een besluit tot ontbinding zijn vastgesteld.

Slotbepaling .

Art. 38. Voor zoover daarvan  bij deze statuten niet uitdrukkelijk is afgeweken, wordt deze vereeniging geregeld door de bepalingen der wet van 17 November 1876 (Staatsblad n°. 227), zooals zij is: gewijzigd bij de wet van 7 Mei 1878 (Staatsblad n°. 41).

De comparanten zijn mij, notaris, bekend,

Waarvan akte in minuut, verleden te Leende op “Strijp", ten dage vermeld, in tegenwoordigheid van Hendrikus van Meyl, afhanger, wonende te' Leende,
en Antonie Kerkhofs, molenaar, wonende te Reusel, als getuigen, mij, notaris, bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

 (Geteekend) J. Bax, J. J. Heezemans, W. van Bree, M. van Hoof, W. Verduyn , H. A. v. Asten; H. v. Meyl,  A. Kerkhofs, Paul Hoffmann, notaris.

Geregistreerd te Eindhoven 28 Juni 1921. deel 118, folio . 115 verso, vak 2.

Einde Staatscourant 1921


Bronvermelding

     -Archieven van oa. de Lagere school Sint Jan en de Coöp winkel Sint Jan, in beheer bij ons HHH-lid Adrie Staals.


   naar het begin


einde