Plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind  Leende   

Google
WWW hei-heg-hoogeind.dse.nl

Jaarverslag_1935
Start Omhoog Inhoudsopgave Zoeken in site  

Start
Omhoog


 

 


Jaarverslag 1935 van de stoomzuivelfabriek                                                 naar beginpagina "stoomzuivelfabriek'    
        Coöperatieve
stoomzuivelfabriek ,DE EENSGEZINDHEID'Hieronder ziet u het jaarverslag over 1935 van de stoomzuivelfabriek uit Leenderstrijp,
    Maten: 215x135mm, wit papier, bruine omslag, 10 bladzijden

  
           

 

 

 

Letterlijke vertaling jaarverslag uit 1935:  >> Let op het aantal koeien<<< 


 

Aan de Algemeene Vergadering

Hiermede hebben wij de eer. U Rekening en Verantwoording aan te bieden over het Boekjaar 1935.

HET BESTUUR.


 

JAARVERSLAG

van de

Coöperatieve Stoomzuivelfabriek'
          "DE EENSGEZINDHEID"
                    Leende-Strijp

Boekjaar 1935.

LEDEN.

 Bij den aanvang van het boekjaar bedroeg het aantal leden 54.

Hierin kwam geen verandering, zoodat op het einde van het jaar de 'Vereeniqinq weer 54 leden telde.

AANTAL KOEIEN.

Volgens de 6-wekelijksche tellingen bedroeg het aantal koeien
respectievelijk 217, 218, 215, 215, 216, 214, 215, en 216.
Gemiddeld werden 216 koeien gehouden.
Door 18 leden werden minder dan 3 koeien gehouden;
door 28 leden 3-6 koeien;
door 6 leden 7-10 koeien
en door 2 leden meer dan 10 koeien.

HET BESTUUR.

Het bestuur bestaat uit 7 leden n.l. de heeren: Joh. Bax, voor­zitter; H. A. v. Asten, secretaris; W. v, d. Palen,
 P. J. Schoone, Jac. Verduijn, Th. Cardinaal en Fr. Henselmans, leden.

Aan de beurt van aftreden zijn dit jaar volgens rooster de heeren Th. Cardinaal, Fr. Henselmans en H. A. van Asten.

PERSONEEL.

Het personeel bestaat uit 6 personen; n.l. Directeur, 2 volon­tairs, 2 werklieden voor halve dagen en 1 melkventer.

INSPECTIE EN CONTRoLE.

Alle boeken en bescheiden werden op 21 October '35 onderzocht en met elkaar vergeleken door den Inspecteur van den


3

Zuid.-Ned.-Zuivelbond, die tot zijn genoegen heeft geconstateerd dat alle posten in overeenstemming
waren met de werkelijkheid.

Het rapport door genoemde Inspecteur omtrent zijne bevin­dingen uitgebracht,
ligt steeds ten kantore der fabriek voor een ieder ter inzage.

VERGADERINGEN.

In den loop van het jaar vergaderde het bestuur 6 maal, terwijl tusschentijds meermalen korte bijeenkomsten werden
gehouden. De verplichte jaarvergadering werd gehouden op 29 Maart 1935. Voorts werd op 23 December '35
nog een algemeene vergadering gehouden, waarin o.m. de aanbesteding van melk- en kolenvervoer voor het jaar 1936 plaats vond.

LIDMAATSCHAPPEN.

De Vereeniging is lid van den Zuid-Ned. Zuivelbond, donateur van de Vereeniging voor Stalverbetering
in Noord-Brabant en aangesloten bij het Botercontrolestation te Eindhoven.

VERZEKERINGEN .

De vereeniging heeft hare gebouwen en inventaris verzekerd tegen brandschade bij den N .C.B. ;
is tegen brandschade en inbraak met diefstal van geld en geldswaardige papieren, van boter en crisis-botermerken
verzekerd op beurspolis, terwijl verder nog eene verzekering gesloten is tegen aanranding met berooving
van geld of op eenige andere wijze verloren raken van geld en gelds­waarden bij het assurantiekantoor Praatserinck te Helmond.

CONTRoLES.

Dagelijks wordt in de fabriek van de geleverde melk van ieder lid een monster genomen,
 terwijl het onderzoek op vetgehalte om de 14 dagen plaats heeft.

Voorts werd verschillende malen de melk op kwaliteit gekeurd; melk welke afwijkingen vertoonde,
werd aan de leden terugge­geven onder de benaming "Zuur".


4

  OVERZICHT

van de ontvangen melk, gemiddeld vetgehalte en uitbetaalde prijzen per % vet

                (zie afdruk boven)


5

Opbrengst verkochte producten

In het afgeloopen jaar werden verkocht:

    398665     Liters volle melk (los)                          opbrengst            f 20361,50

      29120     Flesschen volle melk                                     ,,               1268,08

     1392        Liters room"                                                                  1071,78

     1726         Fleschjes chocolade (400 gram)                     "                   98,27

  40525         Liters ondermelk                                                                405,57

  26386         Liters karnemelkspap                                                         919,70

                   Diversen (waaronder karnem., enz.)"                                     

 

Totaalopbrengst f 24224,19

BOTERPRODUCTIE.

In totaal werden ontvangen                                                    704,469 KG melk

met een gemiddeld vetgehalte van 3,095 %

Hiervan zijn verkocht in den vorm van:

Consumptiemelk (losse)                               398,665 L.

14542 groote flesschen (800) gram                 11,634"

14578 halve " (400) gram                                 5,831"

1314 L. slagroom (40 à 45 %)                          18.396 "

78 L. koffieroom (25 %)                                      624 "

344 Heselijes choco (400 gram)                             138 "

Totaal verkocht 435,288 L. of 448,782 KG melk Verwerkt tot boter 255,687 KG melk

Hieruit werden geproduceerd 9243 KG boter. Volgens de formule Ament konden geproduceerd zijn 8923 KG boter,
zoodat de overproductie derhalve 322 KG bedraagt of 3,48 %.
Voor de bereiding van 1 KG boter waren noodig 27,65 KG melk.

BOTERVERKOOP.

Geleverd aan Boterexport Z.N.z.                                    5,350 KG voor f 7606,-

Verkocht en detail                                                          3,941 " voor ~ 6050,75

Totaal verkocht 9,291 KG voor f 13656,75

Af voorraad begin boekjaar                                  100 " voor ~                 152,-

Blijft 9,191 KG voor f 13504,75

Bij voorraad einde boekjaar                                                         54 " voor ~ 81,-

Totale productie en opbrengst                                   9,245 KG voor f 13585,75

Af heffing Crisis-Zuivel-Centrale                                                     ~ 2544.31

Netto opbrengst der geproduceerde boter                                          f 11041,44

Netto opbrengst per KG f 1,195.


6

UITBETALING MELKGELDEN.

Voor de geleverde melk werd in totaal netto aan de leden uitbetaald f 29715.91.

    Gemiddeld per 100 KG melk                                          f 4.22.

                            per KG tabelboter Ament                    - 1.212.

                      per % vet                                                - 1.365.                                            ,:

    Aan de leden werd gratis teruggegeven ongeveer 25 % ondermelk en ± 4 % karnemelk


7

ONKOSTENSTAAT.

                                                                                          Totaal bedrag              Per 100 KG

                                                                                                  in Guldens                  melk in cts

BEDRIJFSONKOSTEN

Steenkolen                                                                    1143.86                       16.25

Oliën                                                                          70,04                         0.99

Machinekamerbehoeften                                             236.36                         3.35

Schoonmaakartikelen                                                   152.78                         2.17

Onderhoud en reparatie                                                303.55                         4.31

Laboratoriumbenoodigdheden                                      72.25                         1,02

Loonen en salarissen

                 (ventersloon inbegrepen)                           2256.45                      32.03

Totaal der bedrijfsonkosten                                      4235.29                       6().12

VERKOOPSONKOSTEN

Verpakking en embalage                                             208.19                          2.95

Onkosten en melkverkoop                                           133.83                          1.90

Botercontrolekosten                                                        44.22                         0.62

Mijnkosten en dergelijke                                              203.33                          2.89

Totaal der verkoopsonkosten                                      589.57                         8.36

ALGEMEENE ONKOSTEN.

Kantoor en schrijfbehoeften                                       201,62                          2.86

Belastingen en verzekeringen                                      285.01                          4.05

Diversen                                                                           558.30                         7.93

Totaal der algemeene onkosten                               1044.93                       14.84

BIJZONDERE ONKOSTEN.

Intrest                                                                               363.74                          5.16

Afschrijvingen                                                                769.71                        10.93

Totaal der bijzondere onkosten                                1133.45                       16.09

Totaal van alle onkosten                                           7003.24                      99.41


8

EXPLOITATIREKENING.

van 1 Januari tot en met 31 December 1935.

LASTEN.                                        BATEN.

Melkrekening                             f 29.715.91                  Boterrekening                         f 13.988.78

Onkosten                                    - 6.233.531                 Melkverkoop (los)                  - 20.361.50

Crisis Zuivelcentrale                    - 2.544.31                 Flesschenmelk                      - 1.268.08

Omzetbelasting                                  154.70                                   Room                                        - 1.071.78

Afschrijving op gebouwen                   87.00 1                                 Karnemelkspap                      -    919.70

Afschrijving op Inventaris                682.71                 Ondermelk                             -      405.57

        Diversen waaronder

                                                                                       karnemelk enz.                       -   99.29

                                                                                        Chocolademelk                       -    98.27

                                                                                        Uitdrupapparaat                  -    88.01

                                                                                        Koeiengeld                           -    1117.18

                                                     fl. 39.418.16I                                      39.418.16


9

SLOTWOORD.

Wederom komen wij onze leden het verslag over het afgeloopen jaar aanbieden.

Wanneer wij hierin een blik slaan, dan zien wij, dat de prijs van de boter met 6 cent per KG. is
 gestegen. De melkprijs daaren­tegen is gedaald. Was in 1934 de opbrengst der consumptiemelk gemiddeld
 nog fl. 5.765 per 100 liter, over 1935 heeft deze slechtst fl. 5.20 per 100 liter bedragen.

Dit vindt zijn oorzaak voornamelijk, doordat in Eindhoven de straatprijs der melk in tegenstelling
tot andere jaren zeer laag werd gehouden.

Een verblijdend teeken is het dus, dat thans een hoogere prijs door de regeering is vastgesteld.

Met de fabricatie van flesschenmelk waarmee in den loop van het jaar werd aangevangen,
 ging het in het begin nog niet zoo vlot.

Het ging hier zooals het gewoonlijk met alles gaat: n.l. alle begin is moeilijk.

Nu wij echter de eerste moeilijkheden te boven zijn, kunnen wij in dit opzicht
 de toekomst met gerustheid tegemoet zien.

Dat op dit gebied nog een arbeidsveld open ligt, waar nog wel eenige winst uit te halen is,
 blijkt wel uit het feit, dat wij, aan­vankelijk de eerste hier in het Zuiden,
thans reeds verschillende navolgers krijgen. Keeren wij weer terug naar ons verslag, dan zien wij,
dat de melkaanvoer in 1935 met 40.469 KG. is gedaald.

Dit blijkt echter niet van langen duur te zijn, daar het jaar 1936 in dit opzicht weer heel wat
beter beloofd te worden.

In het Ie kwartaal 1936 althans hebben wij een melkaanvoer gehad als nooit te voren, t
erwijl momenteel wekelijks ruim 2000 KG. melk meer geleverd worden dan over
 dezelfde perioden van het vorig jaar.

Laten wij hopen, dat de prijzen thans van dien aard blijven, dat het jaar 1936 in
 alle opzichten een voorspoediger jaar voor U allen mogen wezen.

 

Voor het bestuur,

W. J. v. GRINSVEN, Directeur. 

Bronvermelding

     -Jaarverslag uit 1935: familie v Dijk Leende
   


naar beginpagina "stoomzuivelfabriek'    
naar hoofpagina van de website


einde