Plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind  Leende   

Google
WWW hei-heg-hoogeind.dse.nl

Inboedel 1892
Start Omhoog Inhoudsopgave Zoeken in site  

Start
Omhoog


 

 


Inboedel van een boerderij in 1892

Hieronder fragmenten uit een notariële akte, uit februari 1892, waarin precies de inboedel werd vastgelegd van de boerderij,
wegens het overlijden van de ‘vrouw van den boer’, die achterbleef met 2 kleine kinderen.
Het was dus een boerderij die nog volop in bedrijf was en waarschijnlijk nog in de opbouwfase.

U krijgt hier een schitterende indruk wat er op een boerderij aanwezig was anno 1892 met de waarde van de diverse goederen,
het vee, kleding , sieraden enz.! De boerderij stond op Strabrecht in Heeze.

Dun weduwnaar Godefriedus van Asten
 
Let wel op: de genoemde bedragen staan uiteraard in guldens!
 
                                                fragmenten van de originele akte uit 1892


In het jaar 1892 den 19 februarie

Ten verzoeke en in tegenwoordigheid van Godefriedus van asten landbouwer en gemeenteontvanger, weduwnaar van Jacoba  van der Heijden, wondende te Heeze,
ten deze handelende uit eigen hoofde en in hoedanigheid van vader der wettigen voogd over de uit zijn gemeld huwelijk gesproten  nog minderjarige kinderen genaamd: Adriaan en Mechtildus van Asten, beiden zonder beroepen van rechtswege mede te Heeze wonende. In tegenwoordigheid van Petrus van der Heijden landbouwer wondende te Heeze handelende als toeziende voogd over gemelde minderjarigen.

(Hierna  volgt nog een heel verhaal van en over de notaris, waarin oa staat:)

Overgaan tot het beschrijven  van der goederen en schulden uitmakende de algeheele huwelijks gemeenschap, welke bestaan heeft tusschen den verzoeker en wijlen zijnde echtgenoote genoemde Jacoba van der Heijden overleden te Heeze 18 april 1887.  enz. 

Dat de waardering der goederen daaraan onderhevig geschiedt door Johannes Smulders landbouwer wonende te Heeze, deskundige door den toezienden voogd daartoe beneoemd, en die beloofde de schatting volgens zijne beste kennis en wetenschap te zullen doen en desgevorderd wordende met eede te zullen bevestigen.

Vervolgens overgaande tot de beschrijving, welke geschiedde te Heeze ter plaatse Strabrecht, ten woonhuize van den verzoeker, alwaar aanwezig:


 In den stal

Eene koe geschat op     115 gulden
Eene koe                      90
Een koe                        90
Een kalf                       40
Een varken                   20
Een paard                     40
Acht kippen                  4.80


In den schuur en op den zolder

Ongedorschte evie        45 gulden
Ongedorschte haver      45
Evie                              7 
Hooi                             60
Stroo                            3
Gerst                            7.5
Boekweit                      7.5
Raapkweken                7
Spurrizaad                    4.5
Rogge                          4.5
Appels                         9
Klaverzaad                   2.25
Boonen                        0.50
Kaf                              1.60
Kleinigheden                 4


In de schop

 Ene hooge kar             70 gulden
Lage kar                       25
Takkenbossen              2
Turf                              8
Ladders                        1
Ploegen en eggen          10
Kruiwagen                    2.50
Pootaardappels            18.50
Aardappels                   18
Koolrapen                    1.50


In  den stal en schuur

 Meststoffen                  25 gulden
Zeven                           3
Baktrog                        2
Haverkist                      2
Snijbank en mes           1
Paardentuig                  7
Twee koeketels            6
Drie voerderbakken      1.50
Drie voerdertonnen       1.50
Draagton                      1.25
Twee koperen ketels en emmer                    5


In de keuken en kelder

Boterkarn                     4 gulden
Vier tinnenschotels        2
Trekpot en lepels          2
Vuurspan                      0.75
Keukengerief                5
Keldergerief                 10


In het voorhuis en kamer

Spek en vet                              64.40 gulden
Drie kasten en lessenaar            55
Staande klok en wekker           10
Twaalf platen achter glas in lijsten          11
Twee spiegels                           4
Drie tafels                                 5
Twaalf stoelen                          15
Zes koffiepotten                        6
Drie lampen                              3
Glas en aardewerk                    2
Drie veerenbedden met toebehooren     50
Ledikant                                   2.5
Twaalf bedlakens                      9
Zes kussenovertrekken             1.50
Drie tafellakens                         1
Wollendeken                            4.5
Beddentiek                               0.75
Wollengaren                             1.25
Mans onder en boven kleederen           30
Vrouwen onder en boven kleederen      10

Schrijfbehoeften 2
Geweren kruid en lood             11
Raamhordjes en gordijnen         1
Kleerborstel                             0.25
Boeken                                    5
Twee dekentjes en paardendeken         1.50
Haardgereedschap                    0.75
Kleinigheden                             3

    Gouden en zilveren Nederlandse keur als:
Gouden borstsieraad wegende zestien en een halve gram           13
gulden
Gouden oorbellen wegende vijf en een halve gram                     3
Gouden slot wegende zes en een halve gram                              4
Vijf gouden vingerringen, wegende zeven en ene half gram 5
Zilveren slot, wegende zes gram                                                0.35
Zilveren horlogie onzuiver gewicht                                             5


Te velde  (het is dan februari, de webbeheerder) 

Rogge             90 gulden
Oliezaad           3.25


Nog in den stal

Landbouwgereedschappen                   14 gulden
Haartuig                                               1
Timmermansgereedschap                      1.5
Op de percelen liggend gekapt hout      10


Samen bedragende                               1301.15  gulden     

 Vervolgens is door den verzoeker verklaard: dat de in den boedel aanwezige kontanten bedragen   279.50. dat tot den boedel behooren de volgende onroerende goederen gelegen onder de gemeente Heeze als:
Een huis met schuur, stal, erf, tuin, bouw en weiland, hakhout en heide, kadastraal bekend in sectie A nummers  1061 …..enz…  
samen groot zeven hectare en acht en dertig aren twee en zestig centiaren.

 Dat de boedel te vorderen heeft van de gemeente Heeze:

Wegens uitgezette gelden, tegen drie en een half ten honderd ’s jaars, eene som van zeshonderd gulden,waarvan verschuldigd de intrest zijnde een en twintig gulden en wegens een jaar en een en een halve maand veranderlijk inkomen van de verzoeker, als gemeente ontvanger, bedragende plus-minus vijftig gulden.

 (Hierna  volgt nog een heel verhaal van de notaris, over schulden enz..  Aardig om te vermelden: )

Dat de begrafeniskosten der erflaatster hebbende  bedragen 150, welke bij het overlijden uit den boedel zijn voldaan.

(Hierna  volgt nog een afsluitend verhaal van de notaris, over schulden enz..
Was getekend door oa. Notaris Schrijvers  )

    naar het begin


einde