Plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind  Leende   

Google
WWW hei-heg-hoogeind.dse.nl

Zwijnenschade
Start Omhoog Inhoudsopgave Zoeken in site  

Start
Omhoog


 

 


De problemen die het zwijn kan opleveren voor zijn omgeving           


Voor de Hoofdpagina Wilde Zwijnen klik hier


Landbouwschade door everzwijnen

  Schade in aardappelveld 2013 , Leende                                                        
 Schade in maļs, Leende   ( foto
©  Toon Kuipers )

Wilde zwijnen kunnen aanzienlijke schade veroorzaken in maļspercelen, weilanden en andere landbouwgewassen.
Ze breken bijvoorbeeld de maļsstengels met hun tanden af om de kolven te kunnen op eten. Ze laten echter ook de kolven op de
grond achter, die dan bij het ploegen in de grond terechtkomen en gaan gisten. Later kunnen deze door de de zwijnen weer
opgegraven worden, waarbij de dieren soms 60cm diepe kuilen kunnen maken.
Een weiland kunnen ze in een nacht compleet ruļneren door het om te ploegen op zoek naar insecten.                                             Schade in weiland, Leende  
( foto
© Toon Kuipers )

Verder kunnen zwijnen diverse ziektes verspreiden (waaronder de klassieke varkenspest).
En gevaren opleveren voor de verkeersveiligheid.

   Omzetting in natuurgebied de Patersgronden, Leende   ( foto © Erik v Asten )

 

 


 naar het begin


Schade en overlast door zwijnen volgens het ministerie       Bron: Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie

Nederland hanteert een nulstandbeleid voor wilde zwijnen en kent daarop twee uitzonderingen:de Veluwe en de Meinweg. Hier zijn leefgebieden aangewezen voor wilde zwijnen omdat er voldoende ruimte is voor een levensvatbare populatie zonder dat de zwijnenpopulatie tot schade of overlast leidt. De dieren worden door middel van rasters en andere beheersmaatregelen binnen de leefgebieden gehouden. Dit is nodig omdat wilde zwijnen diverse ziektes kunnen verspreiden (waaronder de klassieke varkenspest) en omdat wilde zwijnen schade kunnen doen aan flora en fauna en kunnen leiden tot economische schade (landbouw en recreatieterreinen). Ook vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid is het van belang dat de populaties worden beperkt tot de genoemde leefgebieden. 

Ook binnen de leefgebieden is het van belang om de wilde zwijnenpopulatie te beheren op een bepaald niveau. Voor de Veluwe is dit vastgesteld op een voorjaarsstand van 800 wilde zwijnen, voor de Meinweg 60 dieren. Door middel van afschot wordt de populatie op het gewenste niveau te houden. Bij een groot aanbod van natuurlijk voedsel (eikels en beukennoten) worden er in het voorjaar veel meer biggen geboren dan normaal. Dat is al enige jaren achtereen het geval. Dat betekent dat meer wilde zwijnen moeten worden geschoten. Dat is gezien de omstandigheden met veel natuurlijk aanbod van voedsel niet altijd haalbaar. Aangezien het zich laat aanzien dat door de het warmere klimaat het natuurlijk voedselaanbod structureel zal toenemen, is gestart met de ontwikkeling van een alternatieve aanpak van het beheer van de wilde zwijnenpopulatie.


Voor de Hoofdpagina Wilde Zwijnen klik hier   naar het begin


einde