Plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind  Leende   

Google
WWW hei-heg-hoogeind.dse.nl

Natuurbrug
Start Omhoog Inhoudsopgave Zoeken in site  

Start
Omhoog


 

 


Natuurbruggen in het Leenderbos  (pagina is nog in opbouw, de webbeheerder)

Synoniemen: wildviaduct; wildwissel, ecoviaduct; ecoduct; cerviduct


Er worden de komende jaren twee ecoducten gerealiseerd in het gebied Leenderbos - Splinterberg - Groote Heide
Een brug komt over de weg tussen Leende en Valkenswaard ( N396 ) en de andere over de A2 tussen Leende en Eindhoven.

Om het wild gemakkelijker een (snel)weg te laten passeren wordt er een zogenaamd wildviaduct aangelegd,
dit is een aangelegde verhoging (viaduct) tussen twee natuurgebieden met een portaal erin om de autoweg door te laten.
De overgang wordt met groen beplant en voorzien van enkele poelen en slootjes,
de terpen worden met een afrastering uitgevoerd om zo een ongestoorde en geleide van
groot en klein wild mogelijk te maken.
Ecoducten worden gebouwd als onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur,
bedoeld om de teruggang van de biodiversiteit in Nederland af te remmen.
 
Het is de bedoeling dat de natuurbruggen in ons gebied Niet toegankelijk worden voor mensen.

 
Ecoduct  /  Natuurbruggen Leenderbos
project  Locatie Realisatie planning
Ecoduct 'Groote Heide'  Rijksweg over de A2,
 Leende en Eindhoven
Kilometeraanduiding  173.100.  Dat is ter hoogte van het open heidegebied ten  zuiden van waar het Grote Heidefietspad haaks aansluit op het fietspad langs de snelweg A2. 2008
Ecoduct 'Leenderbos'  Provinciale weg N396,
 Valkenswaard - Leende
Ongeveer: na de Clown ter hoogte van het parkeerterrein
aan de rechterkant vanuit Leende
2009
Het Leenderbos  Meer info over het Leenderbos en de dierensnelweg  (rubriek 'omhoog')

Problematiek
De barrières van de wegen opheffen middels de aanleg van  2 natuurbruggen die het gebied Leenderbos
met Valkenhorst verbindt over de provinciale weg N396, de weg Valkenswaard - Leende
en het 'Ecoduct Groote Heide' over de A2 onder knooppunt Leenderheide.  (verbinding Valkenhorst/ Splinterberg- Groote Heide)

Het beoogde effect is het verbeteren van de verkeersveiligheid en leefbaarheid van mens en dier,
het project komt uit de provinciale nota versnippering.

Natuurgebieden in Nederland zijn erg versnipperd. Ze hebben onvoldoende ruimtelijke samenhang en verbinding.
Er is geen goede basis voor de ontwikkeling en het behoud van dieren- en plantensoorten. De EHS is bedoeld om de natuurgebieden
te vergroten en met elkaar te verbinden. Daardoor ontstaat een betere ruimtelijke samenhang tussen de populaties van planten en dieren.

De overheid heeft daarom extra geld uitgetrokken om de Nederlandse natuur te beschermen én verder te ontwikkelen.
Want door zelf natuur te ontwikkelen, kunnen natuurgebieden met elkaar worden verbonden.
Planten en dieren kunnen zich door deze 'ecologische verbindingen' op verschillende plaatsen in Nederland vestigen.
Dit maakt onze natuur rijker en ook interessanter om te bezoeken.
Het totaal van verbindingen vormt de 'Ecologische Hoofdstructuur' (EHS) van Nederland.

Er zijn verbindingen nodig om te voorkomen dat natuurgebieden te geïsoleerd raken. Als soorten uit een gebied verdwijnen,
bijvoorbeeld doordat een ziekte toeslaat, kan een verbinding ervoor zorgen dat het gebied opnieuw bevolkt wordt. Verbindingen
zijn ook gunstig voor de uitwisseling van dieren tussen populaties. Dat is goed voor de gezondheid van deze soorten.
Vaak zijn 'faunapassages' (bijvoorbeeld ecoducten en wildtunnels) nodig om de verbinding mogelijk te maken.
 


Ontwerptekening Ecoduct 'Groote Heide'
Hieronder staat de ontwerptekening van de natuurbrug 'Groote Heide' over de rijksweg over de A2 ter hoogte van
kilometeraanduiding  173.1, zoals het staat afgebeeld in de verleende vrijstelling (Leende 07.128) van het
vigerende bestemmingsplan 'Natuurgebieden' voor het realiseren van de natuurbrug.
Het ecoduct zal in hoofdzaak
een uit zand opgebouwd talud worden.


lengte:   210 meter
breedte terp :110 m
breedte over de snelweg:  +/- 55m
hoogte:  8   m

Beheer en onderhoud van het kunstwerk zal door Rijkswaterstaat geschieden.
Het beheer en onderhoud van de faunapassage op de natuurbrug komt in handen van het Brabants landschap.
De bestaande fietsverbinding aan de oostzijde en het zandpad aan de westkant blijven in stand.


Over het Ecoduct 'Groote Heide'   zijn bij de webbeheerder nog geen gedetailleerde ontwerpgegevens bekend.


Toekomstbeeld Leenderbos en omgeving

Onderstaande 2 schetsen geven het 'Toekomstbeeld Leenderbos en omgeving weer', gezien door Dienst Landelijk gebied
verwerkt in het Reconstructieplan  zoals omschreven in het gebiedsprogramma Groote Heide-Leenderbos  (zie bronvermelding)
 Bronvermelding o.a.

- Boven-Dommel gebiedsprogramma   auteur:  Dienst Landelijk Gebied regio Zuid
- Gemeente Heeze Leendenaar het begin


einde