Plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind  Leende   

Google
WWW hei-heg-hoogeind.dse.nl

Leenderbos
Start Omhoog Inhoudsopgave Zoeken in site  

Start
Omhoog
Natuurbrug
Natura_2000


 

 


Snelweg door het Leenderbos???

Index Houtkap Leenderbos
Foto's  
Baan vrij voor de dieren  Krantenartikel: Snelweg voor dieren in Leende
Het Leenderbos  Korte omschrijving van het Leenderbos
NATUURBRUG  staat in de rubriek linkerkolom
NATURA 2000  staat in de rubriek linkerkolom
Historie over het Leenderbos  Willem Iven over Het Leenderbos
Ecologische verbindingszone  Korte uitleg over Ecologische verbindingszone
Ecologische Hoofdstructuur (EHS)  Korte uitleg over Ecologische Hoofdstructuur
Foto's Harvester (oogstmachine)  Foto's staan in de rubriek "Op de boerderij"
Bronvermelding  Verschillende bronvermeldingen

 Foto's Door de aanleg van de ecologische snelweg komt er meer zonlicht het bos binnen.
november 2008


            

 

 

 

 

 

 


2006
  

 

                               Ecologische snelweg in 2006

 

               Ecologische snelweg op dezelfde locatie in 2008 (na de opschoning tijdens de natuurwerkdag 2008)


 

  2006


Snelweg door Leenderbos

 Naar aanleiding van een artikel in het Eindhovens Dagblad van 24-01-07:
Citaat uit het artikel:  'Snelweg' voor dieren in Leende                           

 “LEENDE -Een snelweg voor de dieren tussen Molenheide en het Klein Hasselsven, zo noemt boswachter Sjaak Smits
bij Staatsbosbeheer verantwoordelijk voor het district De Kempen de ecologische verbindingszone die wordt aangelegd
 nabij het Leenderbos in Leende. De zone moet er voor zorgen dat de dieren gemakkelijk van het ene naar het andere
gebied kunnen zonder dat ze door een bos moeten. een bos blijkt namelijk voor sommige dieren een obstakel te zijn.
Om de verbindingszone mogelijk te maken en de heide terug te laten keren,
haalde Staatsbosbeheer vorig jaar zo'n tweehonderd kuub hout uit dit gebied.”

 Einde citaat ED    

 
naar het begin


Kenmerken “Het Leenderbos”

- Oppervlakte: 2524 ha
- Provincies (gemeenten): Noord Brabant (Cranendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard).
- Bescherming: Vogelrichtlijn (2524 ha, juli 2002, maart 2000);
- Habitatrichtlijn (4213 ha, mei 2003);
- IBA (2270 ha, november 1994).

Ligging: Ten zuidoosten van Valkenswaard, ten noordwesten van Budel.

Het Leenderbos bestaat uit jonge heidebebossing met open ruimten, in de vorm van kleine en grote heidevelden met vennen,
die tijdens de aanleg in de dertiger jaren gespaard bleven. De bossen liggen op een gave dekzandrug, begrensd
door beekdalen van de Tongelreep in het westen en de Strijper Aa in het oosten.
Op de overgang van de beken is sprake van een hogere grondwaterstand en uittredende kwel.
Tot het begin van de twintigste eeuw was de dekzandrug bedekt met onafzienbare heide.
Hier en daar lagen kleine landbouwenclaves, omringd door houtwallen en geriefhoutbosjes. De zogenaamde "kampkus"

Vanaf de negentiende eeuw zijn grote delen heide ontgonnen en omgevormd tot grove dennenbos en landbouwgronden.
Karakteristiek voor het Leenderbos zijn de bochtig lopende wegen, relicten van oude landbouwenclaves en de tijdens de
ontginning gespaard gebleven heide en vennen. In het zuiden van het Leenderbos ligt een ca. 400 ha. groot
droog heide- en stuifzandgebied, de Groote Heide. In het kader van de Benelux Economische Unie
is het gebied Leende (Nederland) - Achel (België) aangeduid als Grenspark Achel-Leende. 
  

 
naar het begin  


Wat is een "Ecologische verbindingszone"

Een ecologische verbindingszone is een verbinding tussen natuurgebieden (met nieuwe of herstelde natuur).
Ecologische verbindingszones worden aangelegd om het migreren van dieren en planten tussen natuurgebieden mogelijk te maken
(uitwisseling van genen) Het ontbreken van ecologische verbindingen kan ertoe leiden dat bepaalde natuurgebieden met hun
leefgemeenschappen geďsoleerd raken. Het is normaal dat de omstandigheden in een leefgemeenschap niet altijd gelijk zijn.
Wanneer een populatie in een slechte periode achteruit gaat, dan bestaat het risico dat een kritische ondergrens overschreden wordt
waardoor een organisme verdwijnt. Doordat ecologische verbindingszones leefgemeenschappen met elkaar verbinden, dragen ze bij
tot een groter draagvlak voor het voortbestaan van een soort. 
  

 naar het begin


Wat is "De Ecologische Hoofdstructuur" (EHS)

Natuurgebieden in Nederland zijn erg versnipperd. Ze hebben onvoldoende ruimtelijke samenhang en verbinding.
Er is geen goede basis voor de ontwikkeling en het behoud van dieren- en plantensoorten.
De EHS is bedoeld om de natuurgebieden te vergroten en met elkaar te verbinden. Daardoor ontstaat een betere ruimtelijke
samenhang tussen de populaties van planten en dieren.

De overheid heeft daarom extra geld uitgetrokken om de Nederlandse natuur te beschermen én verder te ontwikkelen.
Want door zelf natuur te ontwikkelen, kunnen natuurgebieden met elkaar worden verbonden.
Planten en dieren kunnen zich door deze 'ecologische verbindingen' op verschillende plaatsen in Nederland vestigen.
Dit maakt onze natuur rijker en ook interessanter om te bezoeken.
Het totaal van verbindingen vormt de 'Ecologische Hoofdstructuur' (EHS) van Nederland.

Er zijn verbindingen nodig om te voorkomen dat natuurgebieden te geďsoleerd raken. Als soorten uit een gebied verdwijnen,
bijvoorbeeld doordat een ziekte toeslaat, kan een verbinding ervoor zorgen dat het gebied opnieuw bevolkt wordt. Verbindingen
zijn ook gunstig voor de uitwisseling van dieren tussen populaties. Dat is goed voor de gezondheid van deze soorten.
Vaak zijn 'faunapassages' (bijvoorbeeld ecoducten en wildtunnels) nodig om de verbinding mogelijk te maken.

 naar het begin Het rooien van de bomen  met de Harvester en Forwarder

Foto's Harvester (oogstmachine)  Foto's staan in de album: "Op de Boerderij/Harvester"

naar het begin


 Bronvermelding:

Alterra
Wikipedia
Staatsbosbeheer

Milieu en natuur planbureau
Ministerie landbouw en visserij
Eindhovens dagblad


naar het begin


einde