Plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind  Leende   

Google
WWW hei-heg-hoogeind.dse.nl

Weidevogels 2008
Start Omhoog Inhoudsopgave Zoeken in site  

Start
Omhoog


 

 


Verslag vrijwillige weidevogelbescherming 2008         Vogelwacht “Paaldijk”Inhoud                   

1. Inleiding                                                                                                                            

2. Totaaloverzicht                                                                                                                  

   2.1    Adreslijst deelnemende bedrijven                                                                                

   2.2    Adreslijst vrijwilligers                                                                                     

   2.3    Groepsgegevens                                                                                                         

   2.4    Totaalresultaten en verliesoorzaken                                                                 

   2.5    Resultaten per bedrijf                                                                                                 

   2.6    Beschermingsactiviteiten                                                                                  

3.  Huidige weidevogelstand                                                                                                   

4. Nawoord                                                                                                    


1  Inleiding

Voor u ligt alweer het 17e jaarverslag van Vogelwacht “Paaldijk”. Voor het eerst in die 17 jaren is door provincie Noord-Brabant geld beschikbaar gesteld voor legselbeloning. Om hiervoor in aanmerking te komen moest de boer een rustzone aanleggen voor kritische weidevogelsoorten. Hierna geef ik de inrichtings- en beheersvoorwaarden.

Wat is een rustzone voor kritische weidevogelsoorten?
Een rustzone is een oppervlakte grasland (rand of blokvormig) dat als grasland met een rustzone wordt beheerd ten behoeve van grutto, wulp of tureluur.

Wat is het doel van een rustzone?
Door de aanleg van een rustzone neemt de kans op verstoring en predatie af. Hierdoor komen meer nesten uit.
Een rustzone biedt jonge grutto’s, wulpen of tureluurs de gewenste foerageermogelijkheden en dekking. Hierdoor worden meer jongen vliegvlug.

Voorwaarde voor deelname:
De zone kan uitsluitend worden aangelegd bij grondgebruikers die samenwerken met een door Brabants Landschap erkende weidevogelgroep.
De zone wordt uitsluitend aangelegd wanneer door weidevogelbeschermers is vastgesteld dat een nest van een kritische weidevogelsoort aanwezig is.
In overleg met de vrijwilliger kunnen naast de grutto, wulp of tureluur, tevens andere soorten tot de groep ‘kritische weidevogels’ behoren.

Algemene eisen ten aanzien van inrichting en beheer:

  • De zone bestaat uit grasland.
  • De zone wordt aangelegd om het nest. Indien dit niet mogelijk is wordt de zone binnen een straal van 200 meter van het nest aangelegd.
  • De zone ligt op een afstand van minimaal 50 meter vanaf gebouwen en hoog opgaande begroeiing.
  • De zone heeft een oppervlakte van 1.000 m² en 10.000 m² en is bij voorkeur minimaal 12m breed (breedte van 6m is vereist).
  • Er is vanaf het moment dat het nest wordt aangetroffen continu een zone aanwezig voor een periode van minimaal 4 weken. Als na deze periode nog jongen aanwezig zijn dan blijft de zone intact tot tenminste het moment dat er geen jonge weidevogels meer aanwezig zijn.
  • Wanneer de rustzone aanwezig is worden hierin geen bewerkingen (inclusief beweiding) uitgevoerd.
  • Voorafgaand aan tussentijdse bewerkingen op het perceel waar de zone aanwezig is wordt altijd contact opgenomen met de betreffende vrijwilliger.
  • De afwezigheid van jongen wordt alleen door de vrijwilliger vastgesteld.

Vergoeding:
De vergoeding voor het pakket ‘Rustzone voor kritische weidevogelsoorten’ bedraagt € 432,- p/ha. 

Dit seizoen hebben twee boeren in ons gebied gebruik kunnen maken van deze regeling.
Van de 2 beschermde wulpenlegsels zijn resp. 1 en 3 jongen vliegvlug geworden.


2008: 2 nesten met wulpen!!


                                          foto
©   Jac Sijkens  jonge wulp

Bij ons bestuurslid Eric van der Paalen en bij ons HHH-lid Leo van Veldhoven is in mei 2008 een nestje wulpen uitgekomen!
Het nestje, ontdekt door onze weidevogelgroep, kreeg door een nieuwe subsidieregeling een speciale status.
Hiervoor moest de eigenaar het nest en het grasland eromheen tijdelijk met rust laten en niet bewerken.
De wulp kon mede daardoor met succes de eieren uitbroeden.


            
     foto
© Jac Sijkens, wulpennest, na uitkomst van de eieren


Verder kan bij het invoeren van de legselgegevens de plaats van het nest nauwkeurig worden ingevoerd (X- en Y-coördinaten). Hiervoor moet men beschikken over een GPS apparaat of moet men gebruik maken van het computerprogramma GeoSetter. Hiermee krijg je een mooi overzicht van alle legsels op het niveau van perceel, bedrijf of gebied. De resultaten hiervan zijn alleen beschikbaar voor individuele vrijwilligers en boeren en voor de verwerker van de groepsgegevens.


Totaaloverzicht

2.1  Adreslijst deelnemende bedrijven

Naam
Ansem, P. van
Bax, J.
Bierings, Gebr.
Fransen, J.
Happen, F. van
Hooff, A. van
Lijten, J.
Louw, P. de
Maas, P.
Meijl, P. van
Paalen, E. van der
Palen, A. van der
Palen, B. van der
Raasens, G.
Schoone, P.
Stipdonk, Gebr. van
Velthoven, L. van
Verduijn, J.
Winters, R

 2.2 Adreslijst vrijwilligers

Naam
Asten, E. van
Asten, W. van
Berg, M. van den
Broek, B. van den
Dijk, T. van
Dommels, J.
Engelen, J.
Groot, P.
Harlé, Th.
Palen, J. van der
Seijkens, J.M.
Staals, A.
Verwegen, T.
Webb, A.
Willems, J.
Winters, R

2.3 Groepsgegevens
 We hebben dit jaar 19 deelnemende bedrijven met een totale oppervlakte van 381ha.
 Er zijn maar bij 13 bedrijven nesten gevonden.
Het aantal vrijwilligers is op 16 gekomen in de persoon van Erik van Asten.  


2.4  Totaalresultaten en verliesoorzaken

Resultaat

Soort

Totaal

Bekend

Uit

Niet uit

% uit

 

 

 

 

 

 

Kievit

59

59

24

35

40.68

Wulp

2

2

2

0

100.00

Totaal

61

61

26

35

42.62

Percentage van bekend resultaat

 

 

42.62

57.38

 

 In totaal zijn er dit jaar 61 nesten gevonden tegen 56 vorig jaar. Het gebied waar we actief zijn geweest is met bijna 14 ha toegenomen tot 381 ha. De uitkomstresultaten zijn iets beter dan vorig jaar en er zijn een paar nesten waarvan het resultaat twijfelachtig is. Dit komt doordat de tijd tussen twee bezoeken te lang is en er dan geen sporen van uitkomst of predatie van het legsel te zien zijn. Bij ons is het uitkomstpercentage ruim 42 % tegen 36 % vorig jaar maar dat is nog veel te laag. Het uitkomstpercentage over de hele provincie Noord-Brabant was vorig jaar ruim 70 %. Dit jaar hebben we ook twee wulpennesten gevonden, en hieruit zijn 8 jongen uitgekomen, waarvan er 4 vliegvlug zijn geworden. Na de grutto is ook de scholekster als broedvogel uit ons vogelgebied verdwenen. Er zijn nog wel enkele paren gezien, maar we hebben geen nesten gevonden. Waarschijnlijk hebben er nog wel een paar andere vogelsoorten gebroed maar daarvan hebben we ook geen nesten gevonden. Hierbij kun je denken aan veldleeuwerik, gele kwikstaart of roodborsttapuit. Deze vogeltjes broeden meestal in slootkanten en graanakkers en zijn ook heel moeilijk te vinden, maar lopen ook minder risico bij werkzaamheden op de percelen.


Verlies

Soort

Niet uit

% uit

Pred.

Bew.

Werk.

Verl.

Ov.

Onb.

                 
Kievit

35

40.68

28

0

5

2

0

0

Wulp

0

100.00

0

0

0

0

0

0

Totaal

35

42.62

28

0

5

2

0

0

Percentage van bekend resultaat

57.38

 

45.90

0.00

8.20

3.28

0.00

0.00

Pred.    =  Predatie        Bew.     =  Beweiding     Werk.   =  Werkzaamheden        Verl.     =  Verlaten

Ov.       =  Overig           Onb.     =  Onbekend

Uit bovenstaand overzicht is te zien dat door predatie toch weer veel legsels verloren zijn gegaan. Dit jaar moeten we net als vorig jaar een heel groot deel van de predatie verliezen toeschrijven aan de vos, maar er zijn ook aanwijzingen dat loslopende honden wel eens een nest leeg eten. Er zijn ook nesten leeggeroofd door kraaien of meeuwen. Het predatieverlies is ruim 5 % hoger dan in 2007. Toen 40 % en nu bijna 46 %. Dit is wel hoopgevend voor de toekomst. Erg jammer vonden wij de nesten die verloren zijn gegaan door werkzaamheden op het land. Helaas is dit probleem niet altijd te voorkomen, maar wel tot een minimum te beperken.


2.4 Resultaten per bedrijf

Bedrijf: Ansem, P. van          
           
Soort

Totaal

Bekend

Uit

Niet uit

% uit

Kievit

2

2

1

1

50.00

Subtotaal

2

2

1

1

50.00

Percentage van bekend resultaat

 

 

50.00

50.00

 

 

Bedrijf: Bax, J.          
           
Soort

Totaal

Bekend

Uit

Niet uit

% uit

Kievit

7

7

2

5

28.57

Subtotaal

7

7

2

5

28.57

Percentage van bekend resultaat

 

 

28.57

71.43

 

 

Bedrijf: Bierings, Gebr.          
Soort

Totaal

Bekend

Uit

Niet uit

% uit

 

 

 

 

 

 

Kievit

3

3

0

3

0.00

Subtotaal

3

3

0

3

0.00

Percentage van bekend resultaat

 

 

0.00

100.00

 

 

Bedrijf: Fransen, J.          
Soort

Totaal

Bekend

Uit

Niet uit

% uit

 

 

 

 

 

 

Kievit

2

2

0

2

0.00

Subtotaal

2

2

0

2

0.00

Percentage van bekend resultaat

 

 

0.00

100.00

 

 

Bedrijf: Lijten, J.          
Soort

Totaal

Bekend

Uit

Niet uit

% uit

 

 

 

 

 

 

Kievit

1

1

1

0

100.00

Subtotaal

1

1

1

0

100.00

Percentage van bekend resultaat

 

 

100.00

0.00

 

 

Bedrijf: Maas, P.          
Soort

Totaal

Bekend

Uit

Niet uit

% uit

 

 

 

 

 

 

Kievit

2

2

0

2

0.00

Subtotaal

2

2

0

2

0.00

Percentage van bekend resultaat

 

 

0.00

100.00

 

 

Bedrijf: Meijl, P. van          
Soort

Totaal

Bekend

Uit

Niet uit

% uit

 

 

 

 

 

 

Kievit

5

5

1

4

20.00

Subtotaal

5

5

1

4

20.00

Percentage van bekend resultaat

 

 

20.00

80.00

 

 

Bedrijf: Paalen, E. van der          
Soort

Totaal

Bekend

Uit

Niet uit

% uit

 

 

 

 

 

 

Kievit

7

7

2

5

28.57

Wulp

1

1

1

0

100.00

Subtotaal

8

8

3

5

37.50

Percentage van bekend resultaat

 

 

37.50

62.50

 

 

Bedrijf: Palen, A. van der          
Soort

Totaal

Bekend

Uit

Niet uit

% uit

 

 

 

 

 

 

Kievit

6

6

1

5

16.67

Subtotaal

6

6

1

5

16.67

Percentage van bekend resultaat

 

 

16.67

83.33

 

 

Bedrijf: Raasens, G.          
Soort

Totaal

Bekend

Uit

Niet uit

% uit

 

 

 

 

 

 

Kievit

2

2

2

0

100.00

Subtotaal

2

2

2

0

100.00

Percentage van bekend resultaat

 

 

100.00

0.00

 

 

Bedrijf: Schoone, P.          
Soort

Totaal

Bekend

Uit

Niet uit

% uit

 

 

 

 

 

 

Kievit

5

5

0

5

0.00

Subtotaal

5

5

0

5

0.00

Percentage van bekend resultaat

 

 

0.00

100.00

 

 

Bedrijf: Velthoven, L. van          
Soort

Totaal

Bekend

Uit

Niet uit

% uit

 

 

 

 

 

 

Kievit

1

1

0

1

0.00

Wulp

1

1

1

0

100.00

Subtotaal

2

2

1

1

50.00

Percentage van bekend resultaat

 

 

50.00

50.00

 

 

Bedrijf: Verduijn, J.          
Soort

Totaal

Bekend

Uit

Niet uit

% uit

 

 

 

 

 

 

Kievit

16

16

14

2

87.50

Subtotaal

16

16

14

2

87.50

Percentage van bekend resultaat

 

 

87.50

12.50

 

 


2.5 Beschermingsactiviteiten

Soort

AA

BM

GB

NB

OM

OV

PE

RS

ZP

Totaal

 

 

 

 

 

 

         
Kievit

1

 

10

 

 

4

 

 

 

15

Wulp

 

 

 

 

2

 

 

 

 

2

                     
Totaal

1

 

10

 

2

4

     

17

% van totaal

5.88

 

58.82

 

11.76

23.53

       

Er zijn dit seizoen niet door iedereen de beschermingsactiviteiten in de notitieboekjes ingevuld. Dus gelden deze cijfers niet voor ons hele weidevogelgebied.

Legenda:      
AA: bij aanaarden   PE: bij ploegen/eggen
BM: bij bemesten   RS: bij rollen/slepen
GB: bij gewasbescherming   ZP: bij zaaien of poten
NB: bij beweiden    
OM: bij maaien    
OV: bij overige activiteiten    

 


3        Huidige weidevogelstand


Aantal nesten per broedseizoen

 

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Kievit

28

40

52

81

113

122

147

131

139

124

105

147

54

57

53

57

Grutto

3

 

6

5

1

6

5

4

6

1

1

1

1

2

 

 
Scholekster

3

1

3

1

 

2

4

3

4

3

3

3

5

1

2

 
Wulp

3

2

2

1

1

1

2

1

1

1

 

7

1

 

1

2

Canadese gans

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

       
Gele kwikstaart

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

       
Veldleeuwerik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

       
Witte kwikstaart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

       
Graspieper

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

       
Roodborsttapuit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 
Totaal

37

43

63

88

115

131

158

139

152

129

110

160

61

61

56

61

 


4  Nawoord

Zoals blijkt uit bovenstaande grafiek is het aantal gemarkeerde weidevogelnesten de laatste jaren fors gedaald. Dit is een gevolg van de slechte uitkomstresultaten van de afgelopen 5 jaren. Hieronder vindt u een tabel en een grafiek over de uitkomstresultaten van de laatste jaren.

 

 

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Gevonden

158

139

152

 

129

110

160

61

61

56

61

Uitgekomen

104

93

106

 

82

9

27

16

11

20

27

 


Seizoensverloop

In het kort volgen hier de activiteiten in vogelvlucht.

 16 okt.  2007     Van Brabants Landschap € 75,00 ontvangen.

20 feb. 2008     Provinciale weidevogelavond in hotel van der Valk in Vught.

19 mrt. 2008     Eerste kievitnest met 4 eieren gevonden bij Verduijn aan de Hoogeindseweg.

16 apr. 2008     Eerste wulpennest gevonden bij Erik v/d Paalen.

17 apr. 2008     Nog een wulpennest gevonden bij Leo van Velthoven.

17 apr. 2008     Het eerste kievitsnest succesvol uitgekomen.

21 juni 2008     Is het laatste kievitsnest uitgekomen op een perceel van Jac Verduijn.

Dit waren in het kort de belangrijkste mededelingen van het afgelopen jaar.
Ik wil iedereen die zich heeft ingezet voor onze weidevogels hartelijk bedanken.

Jac Seijkens


 


   naar het begin


einde