Plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind  Leende   

Google
WWW hei-heg-hoogeind.dse.nl

Weidevogels 2007
Start Omhoog Inhoudsopgave Zoeken in site  

Start
Omhoog


 

 


Maart 2007:
Jac Seijkens van ‘Vogelwacht Paaldijk’
benoemd tot weidevogelbeschermer 2006
voor de provincie Noord-Brabant,
 

Onder het toeziend oog van enkele honderden weidevogelbeschermers, afkomstig uit de hele provincie,
is Jac Seijkens uit Leende op 1 maart 2007 benoemd tot weidevogelbeschermer van het jaar 2006.
Hij ontving deze onderscheiding tijdens de jaarlijkse weidevogelavond van de provincie Noord Brabant
in Vught uit handen van de voorzitter van Stichting het Brabants Landschap, de  heer Bert van Dijk.


Links op de foto Jac Seijkens, rechts Bert van Dijk
voorzitter van het Brabants Landschap tijdens de uitreiking.


Voor veel vogel- en natuurliefhebbers zal de onderscheiding van Jac Seijkens niet als een verrassing gekomen zijn.
Al vele jaren zet hij zich vol overgave in voor de bescherming van weidevogels en
in het bijzonder op het grondgebied van de agrarische natuurvereniging ‘Hei, Heg en Hoogeind’
in het buitengebied van Leenderstrijp.
Al vanaf de oprichting ís hij coördinator van ‘Vogelwacht Paaldijk’.

Daarnaast is hij actief als vrijwillig broedvogel inventarisator voor Staatsbosbeheer,
Brabants Landschap, Natuurmonumenten en voor ‘SOVON Vogelonderzoek Nederland’.
Verder is hij IVN gids en verzorgt hij lezingen en vogelcursussen.


Jac in actie: nestadministratie voor vogelwacht de Paaldijk.

 

 

 

WEIDEVOGELBESCHERMING JAARVERSLAG 2007 door coördinator Jac Sijkens:

 

 

Vogelwacht Paaldijk Leende    VRIJWILLIGE    WEIDEVOGELBESCHERMING

 

JAARVERSLAG   2007

Verslag vrijwillige weidevogelbescherming 2007

Leende, juli 2007

 


Inhoud                                                            

1. Inleiding                                                            

2. Totaaloverzicht                                                   

   2.1    deelnemende bedrijven                             

   2.2    vrijwilligers                                             

   2.3    Groepsgegevens                                          

   2.4    Totaalresultaten en verliesoorzaken                                                                               

   2.5    Resultaten per bedrijf                                                                                                   

   2.6    Beschermingsactiviteiten                                                                                              

3.  Huidige weidevogelstand                                                                                                       

4. Nawoord                                                                                                                                 


1  Inleiding
Voor u ligt alweer het 16e jaarverslag van Vogelwacht ’Paaldijk”. Graag wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om het doel van weidevogelbescherming nog eens onder de aandacht te brengen. Het doel van weidevogelbescherming is in principe eenvoudig, het beschermen van nesten en later jongen tegen agrarische activiteiten tijdens het broedseizoen. Het broedseizoen van weidevogels ligt tussen half maart en eind juni. De tijd tussen begin van de eileg tot uitkomen van de eieren duurt bij kievit, grutto en scholekster ongeveer 4 weken en bij de wulp nog een week langer. In deze periode zijn er bijna geen legsels die een landbouwactiviteit ontlopen omdat er veel gewerkt wordt of omdat er vee in de wei komt. Om te voorkomen dat nesten verloren gaan omdat de boer of de loonwerker ze niet weet te liggen komt de vrijwilliger in actie om de nesten op te sporen en deze te markeren met een of twee bamboestokken. Deze markeringen zijn ook makkelijk om bij het controleren van nesten op afstand door collega vrijwilligers. Bij deze werkzaamheden bijv. ploegen kan het nodig zijn om een nest te verplaatsen. Bij kievit en scholekster is dit eenvoudig te doen door met de hand een nieuw nestkuiltje te maken en daarna de bekleding en de eieren over te plaatsen in het nieuwe nest. Zorg dat het nieuwe en het oude nest op elkaar lijken. Als er veel vraatzuchtige meeuwen of kraaien achter de landbouwmachine aanvliegen kan het nodig zijn een verplaatst nest tijdelijk af te dekken. Bij grutto en wulp die overigens meestal in gras nestelen, kunt u het nest niet verplaatsen omdat deze vogels snel verstoord zijn. Hier kunt u weinig anders doen dan een stukje (enkele vierkante meters) niet te bewerken bijv. omheen maaien. Als er later jongen zijn kan het zijn dat deze zich ophouden in een te maaien perceel. Deze jonge vogels kunt u proberen om te verjagen door een dag voor het maaien stokken met plastic zakken in of langs het perceel te plaatsen. De oudervogels kunnen dan met hun jongen zonder in paniek te raken een veilig heenkomen zoeken. Soms zijn er werkzaamheden waar men geen mogelijkheden heeft om de nesten te sparen bijv. kilveren. Daarom zou ik willen vragen om dit soort werk op een tijdstip buiten het broedseizoen uit te voeren. Nu weet iedereen weer waar wij boeren en vrijwilligers voor staan, en hoop ik dat we de opgaande lijn van het uitkomstpercentage kunnen handhaven.

Na een aarzelende start van het weidevogelseizoen zijn er later toch succesvolle broedsels geweest. Er zijn minder nesten gevonden dan vorig jaar, maar er zijn wel meer legsels uitgekomen. Er waren wederom weinig weidevogels in het gebied aanwezig en de grutto is voor het eerst in ons bestaan niet meer aan een legsel begonnen. De enige grutto die door ons is waargenomen kwam hoog over gevlogen. Het zal naar mijn mening heel moeilijk worden om deze vogel weer als broedvogel in onze weilanden te krijgen.

Het seizoen 2007 is ook wat het weer betreft voor de vogels niet optimaal geweest. De lange droge periode in april leverde een voedselprobleem op voor de vogels en daardoor stagneerde de eileg. De meeste succesvolle broedsels zijn daarom ook tussen half mei en half juni uitgekomen.

In het zuidelijke deel van ons gebied is de predatiedruk nog steeds erg hoog en komt van de legsels niets terecht. Er zijn zelfs overdag jagende vossen waargenomen.

Omdat de weidevogelgroep van het IVN Cranendonck geen vrijwilliger meer had voor de percelen van de Gebroeders Bierings tussen de camping en ons gebied hebben wij dit erbij gekregen. Ook de percelen van Johan Bax aan de Waterstraat hebben we met toestemming van de eigenaar aan ons weidevogelgebied toegevoegd.

In de winter van 2006/2007 hebben er in ons weidevogelgebied wederom een honderdtal zwanen gezeten. Dit jaar waren de weilanden en akkers van de familie Fransen erg in trek bij deze vogels.

Laten we hopen dat de kieviten, wulpen en grutto’s ook weer in deze aantallen naar de Paaldijk willen komen om hun jongen groot te brengen.


Totaaloverzicht

2.1  Deelnemende bedrijven

Naam

Ansem, P. van

Bax, J.

Bierings, Gebr.

Fransen, J.

Happen, F. van

Hooff, A. van

Lijten, J.

Louw, P. de

Maas, P.

Meijl, P. van

Paalen, E. van der

Palen, A. van der

Palen, B. van der

Raasens, G.

Schoone, P.

Stipdonk, Gebr. van

Velthoven, L. van

Verduijn, J.

Winters, R

Vrijwilligers 

Naam

Asten, W. van

Berg, M. van den

Broek, B. van den

Dijk, T. van

Dommels, J.

Engelen, J.

Groot, P.

Harlé, Th.

Palen, J. van der

Seijkens, J.M.

Staals, A.

Verwegen, T.

Webb, A.

Willems, J.

Winters, R

Groepsgegevens
We hebben dit jaar 19 deelnemende bedrijven met een totale oppervlakte van 367ha.
Er zijn maar bij 11 bedrijven nesten gevonden. Het aantal vrijwilligers is op 15 gekomen in de persoon van Ton Verwegen.


2.4  Totaalresultaten en verliesoorzaken

Resultaat

Soort

Totaal

Bekend

Uit

Niet uit

% uit

 

 

 

 

 

 

Kievit

53

52

18

34

34.62

Scholekster

2

2

1

1

50.00

Wulp

1

1

1

0

100.00

Totaal

56

55

20

35

36.36

Percentage van bekend resultaat

 

 

36.36

63.64

 

In totaal zijn er dit jaar 56 nesten gevonden tegen 61 vorig jaar. Het gebied waar we actief zijn geweest is met bijna 30 ha toegenomen tot 367 ha. De uitkomstresultaten zijn ook veel beter dan vorig jaar en er is maar 1 nest waar van geen resultaat bekend is. Bij ons is het uitkomstpercentage ruim 36 % tegen 21 % vorig jaar maar dat is nog veel te laag. Het uitkomstpercentage over de hele provincie Noord-Brabant was vorig jaar 67 %. Dit jaar hebben we ook weer een  wulpennest gevonden, en hieruit zijn 3 jongen succesvol uitgekomen. De grutto is als broedvogel uit ons weidevogelgebied verdwenen. Waarschijnlijk hebben er nog wel een paar andere vogelsoorten gebroed maar daarvan hebben we geen nesten gevonden. Hierbij kun je denken aan veldleeuwerik, gele kwikstaart of roodborsttapuit. Deze vogeltjes broeden meestal in slootkanten en graanakkers en zijn ook heel moeilijk te vinden, maar lopen ook minder risico bij werkzaamheden op de percelen.


Verlies

Soort

Niet uit

% uit

Pred.

Bew.

Werk.

Verl.

Ov.

Onb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kievit

34

34.62

21

0

10

3

0

0

Scholekster

1

50.00

1

0

0

0

0

0

Wulp

0

100.00

0

0

0

0

0

0

Totaal

35

36.36

22

0

10

3

0

0

Percentage van bekend resultaat

63.64

 

40.00

0.00

18.18

5.45

0.00

0.00

 

Pred.    =  Predatie        Bew.     =  Beweiding      Werk.   =  Werkzaamheden        Verl.     =  Verlaten

Ov.       =  Overig           Onb.     =  Onbekend

Uit bovenstaand overzicht is te zien dat door predatie weer veel legsels verloren zijn gegaan. Dit jaar moeten we net als vorig jaar een heel groot deel van de predatie verliezen toeschrijven aan de vos. Er zijn ook nesten leeggeroofd door kraaien of meeuwen. Het predatieverlies is ruim 32 % lager dan in 2006. Toen 72,55 % en nu 40 %. Dit is wel hoopgevend voor de toekomst. Erg jammer vonden wij de nesten die verloren zijn gegaan door werkzaamheden op het land. Helaas is dit probleem niet altijd te voorkomen, maar wel tot een minimum te beperken.


Resultaten per bedrijf

Bedrijf: Bax, J.

 

 

 

 

 

Soort

Totaal

Bekend

Uit

Niet uit

% uit

 

 

 

 

 

 

Kievit

4

4

1

3

25.00

Subtotaal

4

4

1

3

25.00

Percentage van bekend resultaat

 

 

25.00

75.00

 

 

Bedrijf: Bierings, Gebr.

 

 

 

 

 

Soort

Totaal

Bekend

Uit

Niet uit

% uit

 

 

 

 

 

 

Kievit

14

14

3

11

21.43

Subtotaal

14

14

3

11

21.43

Percentage van bekend resultaat

 

 

21.43

78.57

 

 

Bedrijf: Louw, P. de

 

 

 

 

 

Soort

Totaal

Bekend

Uit

Niet uit

% uit

 

 

 

 

 

 

Kievit

2

2

0

2

0.00

Subtotaal

2

2

0

2

0.00

Percentage van bekend resultaat

 

 

0.00

100.00

 

 

Bedrijf: Maas, P.

 

 

 

 

 

Soort

Totaal

Bekend

Uit

Niet uit

% uit

 

 

 

 

 

 

Kievit

4

4

0

4

0.00

Scholekster

1

1

0

1

0.00

Subtotaal

5

5

0

5

0.00

Percentage van bekend resultaat

 

 

0.00

100.00

 

 

Bedrijf: Meijl, P. van

 

 

 

 

 

Soort

Totaal

Bekend

Uit

Niet uit

% uit

 

 

 

 

 

 

Kievit

8

8

2

6

25.00

Subtotaal

8

8

2

6

25.00

Percentage van bekend resultaat

 

 

25.00

75.00

 

 

Bedrijf: Paalen, E. van der

 

 

 

 

 

Soort

Totaal

Bekend

Uit

Niet uit

% uit

 

 

 

 

 

 

Kievit

3

3

3

0

100.00

Scholekster

1

1

1

0

100.00

Subtotaal

4

4

4

0

100.00

Percentage van bekend resultaat

 

 

100.00

0.00

 

Bedrijf: Palen, A. van der

 

 

 

 

 

Soort

Totaal

Bekend

Uit

Niet uit

% uit

 

 

 

 

 

 

Kievit

2

2

2

0

100.00

Subtotaal

2

2

2

0

100.00

Percentage van bekend resultaat

 

 

100.00

0.00

 

 

Bedrijf: Raasens, G.

 

 

 

 

 

Soort

Totaal

Bekend

Uit

Niet uit

% uit

 

 

 

 

 

 

Kievit

1

1

0

1

0.00

Subtotaal

1

1

0

1

0.00

Percentage van bekend resultaat

 

 

0.00

100.00

 

 

Bedrijf: Schoone, P.

 

 

 

 

 

Soort

Totaal

Bekend

Uit

Niet uit

% uit

 

 

 

 

 

 

Kievit

2

1

1

0

100.00

Subtotaal

2

1

1

0

100.00

Percentage van bekend resultaat

 

 

100.00

0.00

 

 

Bedrijf: Velthoven, L. van

 

 

 

 

 

Soort

Totaal

Bekend

Uit

Niet uit

% uit

 

 

 

 

 

 

Wulp

1

1

1

0

100.00

Subtotaal

1

1

1

0

100.00

Percentage van bekend resultaat

 

 

100.00

0.00

 

 

Bedrijf: Verduijn, J.

 

 

 

 

 

Soort

Totaal

Bekend

Uit

Niet uit

% uit

 

 

 

 

 

 

Kievit

13

13

6

7

46.15

Subtotaal

13

13

6

7

46.15

Percentage van bekend resultaat

 

 

46.15

53.85

 


Beschermingsactiviteiten

Soort

AA

BM

GB

NB

OM

OV

PE

RS

ZP

Totaal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kievit

1

 

 

 

 

1

5

 

6

13

Wulp

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

1

 

 

 

1

1

5

 

6

14

% van totaal

7.14

 

 

 

7.14

7.14

35.71

 

42.86

 

 Er zijn dit seizoen niet door iedereen de beschermingsactiviteiten in de notitieboekjes ingevuld. Dus gelden deze cijfers niet voor ons hele weidevogelgebied. 

Legenda:

 

 

 

AA:

bij aanaarden

 

PE:

bij ploegen/eggen

BM:

bij bemesten

 

RS:

bij rollen/slepen

GB:

bij gewasbescherming

 

ZP:

bij zaaien of poten

NB:

bij beweiden

 

 

OM:

bij maaien

 

 

OV:

bij overige activiteiten

 

 

 

Huidige weidevogelstand


Aantal nesten per broedseizoen

 

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Kievit

28

40

52

81

113

122

147

131

139

124

105

147

54

57

53

Grutto

3

 

6

5

1

6

5

4

6

1

1

1

1

2

 

Scholekster

3

1

3

1

 

2

4

3

4

3

3

3

5

1

2

Wulp

3

2

2

1

1

1

2

1

1

1

 

7

1

 

1

Canadese gans

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Gele kwikstaart

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Veldleeuwerik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Witte kwikstaart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Graspieper

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Roodborsttapuit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Totaal

37

43

63

88

115

131

158

139

152

129

110

160

61

61

56

 


 4  Nawoord

Zoals blijkt uit bovenstaande grafiek is het aantal gemarkeerde weidevogelnesten de laatste jaren fors gedaald. Dit is een gevolg van de slechte uitkomstresultaten van de afgelopen 3 jaren.

Hieronder vindt u een tabel en een grafiek over de uitkomstresultaten van de laatste jaren.

 

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Gevonden

158

139

152

 

129

110

160

61

61

56

Uitgekomen

104

93

106

 

82

9

27

16

11

20

 


Seizoensverloop

In het kort volgen hier de activiteiten in vogelvlucht.

28 feb.  Van Brabants Landschap € 50,00 ontvangen.

 1 mrt.  Provinciale weidevogelavond in hotel van der Valk in Vught. Er was een lezing over agrarisch natuurbeheer en akkervogels.
                (Voor mij had men ook een verrassing in petto).

13 mrt. Vlogen er 18 goudplevieren bij de Strijperdijk.

19 mrt. Eerste kievitnest met 2 eieren gevonden bij Bierings aan de Renheide.

18 apr.  Eerste kievitnest uitgekomen bij Bierings aan de Renheide.

  9 juni  Deze dag zou de coördinatorenuitstap plaats vinden maar kon vanwege het slechte weer evenals vorig jaar niet doorgaan.

16 juni  Met de vrijwilligers een wandeling gemaakt in natuurgebied de Plateaux.

18 juni  Is het laatste nest uitgekomen op een graslandperceel van Leo van Velthoven. Dit laatste nest was van onze enige wulp van dit seizoen.      

Dit waren in het kort de belangrijkste mededelingen van het afgelopen jaar.
Ik wil iedereen die zich heeft ingezet voor onze weidevogels hartelijk bedanken.

Seijkens, J.M.

 


   naar het begin


einde