Plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind  Leende   

Google
WWW hei-heg-hoogeind.dse.nl

Weidevogels 2006
Start Omhoog Inhoudsopgave Zoeken in site  

Start
Omhoog


 

 


WEIDEVOGELBESCHERMING JAARVERSLAG 2006 door coördinator Jac Sijkens:

 Verslag vrijwillige weidevogelbescherming 2006

Leende, augustus 2006

 Inhoud

                                                                                                                                                                                                Blz

 1. Inleiding                                                                                                                                                                            3

 2. Totaaloverzicht                                                                                                                                                                4

   2.1        Adreslijst deelnemende bedrijven                                                                                                                     4

   2.2        Adreslijst vrijwilligers                                                                                                                                         4

   2.3        Groepsgegevens                                                                                                                                                  5

   2.4        Totaalresultaten en verliesoorzaken                                                                                                 5

   2.5        Resultaten per bedrijf                                                                                                                                          6

   2.6        Beschermingsactiviteiten                                                                                                                                   7

 

3.  Huidige weidevogelstand                                                                                                                                              8

 

4. Nawoord                                                                                                                                                                            9

 

1  Inleiding

 

Voor u ligt alweer het 15e jaarverslag van Vogelwacht’Paaldijk”.
Ondanks deze lange samenwerking tussen boeren en vrijwilligers heeft dit seizoen wederom geen
 hoopgevende resultaten opgeleverd. Er zijn evenveel nesten gevonden als vorig jaar,
maar er zijn minder legsels uitgekomen.
Het broedseizoen is laat op gang gekomen en er waren erg weinig vogels in ons gebied aanwezig.
Op de meeste weidevogelgebieden in Brabant laten een negatief beeld zien.
Met name van kievit en grutto zijn provinciaal minder legsels gevonden.
Over het seizoen 2006 is niet zoveel te vertellen.

Dit voorjaar is het onderzoeksrapport naar de predatie bij weidevogels door
Sovon Vogelonderzoek Nederland en Alterra verschenen.
Iedereen die dit rapport wil inzien of een uitgebreide samenvatting wil hebben kan contact met mij opnemen.
Daags voor de presentatie (11 maart) van dit rapport zijn wij met een drietal vrijwilligers naar Steensel geweest.
Hier gaf Frank Willems een druk bezochte lezing over het predatieonderzoek en over vogels van de nieuwe rode lijst.
Frank heeft samen met Leo van den Bergh in 2004 in ons gebied het veldwerk uitgevoerd voor dit onderzoek.
In mei van dit jaar is er in de 107e jaargang van De Levende Natuur zeer uitgebreid verslag gedaan van allerlei projecten
om de snelle achteruitgang van weidevogels in Nederland te stoppen.
In dit blad wordt verslag gedaan naar onderzoek naar o.a. bodemleven, grondwaterpeil, bemesting, maaibeheer
en predatie op het broedsucces van onze weidevogels.
Ook dit blad ligt bij mij voor iedere geïnteresseerde ter inzage of te leen.

Om de kosten van het kopiëren te verminderen zal ik dit verslag digitaal versturen naar alle
boeren en vrijwilligers van Vogelwacht Paaldijk waarvan het e-mail adres bij mij bekend is.

In de winter van 2005/2006 hebben er in ons weidevogelgebied een honderdtal zwanen gezeten.
Deze vogels trokken veel vogelkijkers aan.
Er zaten 3 verschillende soorten bij n.l. wilde zwaan, kleine zwaan en knobbelzwaan.

Knobbelzwanen broeden ook hier in Nederland maar de wilde zwaan broedt ten oosten en ten noorden
van ons land tot in Rusland en Scandinavië. De kleine zwaan heeft zijn broedgebied heel ver weg in de
Russische toendra en heeft na z’n vertrek hier in maart nog een paar duizend kilometer te vliegen
voor hij zijn nestje kan bouwen. Het zijn mooie vogels we hebben er van genoten.
Hopelijk komen ze dit jaar weer terug naar de Jansborg.

 

2       Totaaloverzicht

 

 

2.3    Groepsgegevens

 

We hebben dit jaar 18 deelnemende bedrijven met een totale oppervlakte van 341ha.
Er zijn maar bij 10 bedrijven nesten gevonden. Bij de vrijwilligers zijn geen wijzigingen.

  

2.4  Totaalresultaten en verliesoorzaken

 

Resultaat

 

Soort

Totaal

Bekend

Uit

Niet uit

% uit

Grutto

2

2

0

2

0.00

Kievit

57

47

10

37

21.28

Roodborsttapuit

1

1

1

0

100.00

Scholekster

1

1

0

1

0.00

Totaal

61

51

11

40

21.57

Percentage van bekend resultaat

 

 

21.57

78.43

 

 

In totaal zijn er 61 legsels gevonden op 341 ha, dat is evenveel dan in 2005.
De uitkomstresultaten zijn slechter dan vorig jaar en er zijn van 10 nesten geen resultaten bekend.
De controle van de legsels zal toch moeten verbeteren. Alle weidevogels lieten het afweten dit broedseizoen .
Bij veel andere groepen hebben ze ook een moeilijke start gehad maar later is er hier en daar toch
een opleving gekomen. Bij ons is het uitkomstpercentage ruim 21 % maar dat is nog veel en veel te laag.
Dit jaar hebben we ook geen wulpennesten gevonden, wel is er een nest geweest in een
 aspergeveld van Bert v/d Palen maar die bleek bij controle al weer verdwenen.

 

Verlies

 

Soort

Niet uit

Pred.

Bew.

Werk.

Verl.

Ov.

Onb.

Grutto

2

2

0

0

0

0

0

Kievit

37

34

0

0

2

0

1

Roodborsttapuit

0

0

0

0

0

0

0

Scholekster

1

1

0

0

0

0

0

Totaal

40

37

0

0

2

0

1

Percentage van bekend resultaat

78.43

72.55

0.00

0.00

3.92

0.00

1.96

 

Pred.       =  Predatie             Bew.       =  Beweiding         Werk.     =  Werkzaamheden             
 Verl.        =  Verlaten            Ov.          =  Overig                Onb.       =  Onbekend

 Uit bovenstaand overzicht is te zien dat door predatie heel veel legsels verloren zijn gegaan.
Dit jaar moeten we net als vorig jaar een heel groot deel van de predatie verliezen toeschrijven aan de vos.
Er zijn ook nesten leeggeroofd door kraaien of meeuwen. Het predatieverlies is weer 2% hoger dan in 2005.
Toen 70,49 % en nu 72,55 % . Er zijn ook maar 2 nesten verlaten na bewerken van het land.
 Het afschieten van een groot aantal vossen heeft niet het resultaat gehad wat wij
met z’n allen gehoopt hadden.

2.4    Resultaten per bedrijf

 

Bedrijf: Ansem, P. van

 

 

 

 

 

Soort

Totaal

Bekend

Uit

Niet uit

% uit

 

 

 

 

 

 

Kievit

6

6

0

6

0.00

Subtotaal

6

6

0

6

0.00

Percentage van bekend resultaat

 

 

0.00

100.00

 

 

Bedrijf: Fransen, J.

 

 

 

 

 

Soort

Totaal

Bekend

Uit

Niet uit

% uit

 

 

 

 

 

 

Grutto

1

1

0

1

0.00

Kievit

2

2

0

2

0.00

Subtotaal

3

3

0

3

0.00

Percentage van bekend resultaat

 

 

0.00

100.00

 

  

Bedrijf: Hooff, A. van

 

 

 

 

 

Soort

Totaal

Bekend

Uit

Niet uit

% uit

 

 

 

 

 

 

Roodborsttapuit

1

1

1

0

100.00

Subtotaal

1

1

1

0

100.00

Percentage van bekend resultaat

 

 

100.00

0.00

 

  

Bedrijf: Louw, P. de

 

 

 

 

 

Soort

Totaal

Bekend

Uit

Niet uit

% uit

 

 

 

 

 

 

Kievit

1

1

0

1

0.00

Subtotaal

1

1

0

1

0.00

Percentage van bekend resultaat

 

 

0.00

100.00

 

  

Bedrijf: Maas, P.

 

 

 

 

 

Soort

Totaal

Bekend

Uit

Niet uit

% uit

 

 

 

 

 

 

Kievit

19

17

5

12

29.41

Subtotaal

19

17

5

12

29.41

Percentage van bekend resultaat

 

 

29.41

70.59

 

  

Bedrijf: Meijl, P. van

 

 

 

 

 

Soort

Totaal

Bekend

Uit

Niet uit

% uit

 

 

 

 

 

 

Kievit

6

3

1

2

33.33

Subtotaal

6

3

1

2

33.33

Percentage van bekend resultaat

 

 

33.33

66.67

 

 

Bedrijf: Paalen, E. van der

 

 

 

 

 

Soort

Totaal

Bekend

Uit

Niet uit

% uit

 

 

 

 

 

 

Kievit

1

1

1

0

100.00

Subtotaal

1

1

1

0

100.00

Percentage van bekend resultaat

 

 

100.00

0.00

 

  

Bedrijf: Raasens, G.

 

 

 

 

 

Soort

Totaal

Bekend

Uit

Niet uit

% uit

 

 

 

 

 

 

Kievit

5

2

0

2

0.00

Scholekster

1

1

0

1

0.00

Subtotaal

6

3

0

3

0.00

Percentage van bekend resultaat

 

 

0.00

100.00

 

  

Bedrijf: Velthoven, L. van

 

 

 

 

 

Soort

Totaal

Bekend

Uit

Niet uit

% uit

 

 

 

 

 

 

Grutto

1

1

0

1

0.00

Kievit

6

4

0

4

0.00

Subtotaal

7

5

0

5

0.00

Percentage van bekend resultaat

 

 

0.00

100.00

 

  

Bedrijf: Verduijn, J.

 

 

 

 

 

Soort

Totaal

Bekend

Uit

Niet uit

% uit

 

 

 

 

 

 

Kievit

11

11

3

8

27.27

Subtotaal

11

11

3

8

27.27

Percentage van bekend resultaat

 

 

27.27

72.73

 

 

2.5    Beschermingsactiviteiten

 

Soort

AA

BM

GB

NB

OM

OV

PE

RS

ZP

Totaal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grutto

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

Kievit

 

 

 

 

 

3

2

 

3

8

Roodborsttapuit

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

 

 

 

 

2

3

2

 

3

10

% van totaal

20.00

30.00

20.00

30.00

 

Er zijn dit seizoen alleen beschermingsactiviteiten in de notitieboekjes ingevuld
in deelgebied Paaldijk. Dus gelden deze cijfers niet voor het hele weidevogelgebied.

 

AA:        Aanaarden                            OM:        Maaien

BM:        Bemesten                               OV:         Overige activiteiten

GB:          Gewasbescherming              NB:         Beweiden

PE:          Ploegen /eggen                    ZP:          Zaaien / poten

RS:          Rollen /slepen

 

3       Huidige weidevogelstand

 

 

Aantal nesten per broedseizoen

 

 

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2001

2000

2002

2003

2004

2005

2006

Kievit

28

40

52

81

113

122

147

131

 

139

124

105

147

54

57

Grutto

3

 

6

5

1

6

5

4

 

6

1

1

1

1

2

Scholekster

3

1

3

1

 

2

4

3

 

4

3

3

3

5

1

Wulp

3

2

2

1

1

1

2

1

 

1

1

 

7

1

 

Canadese gans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Gele kwikstaart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Veldleeuwerik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Witte kwikstaart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Graspieper

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Roodborsttapuit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Totaal

37

43

63

88

115

131

158

139

 

152

129

110

160

61

61

 

4       Nawoord

 

Zoals blijkt uit nevenstaande grafiek is het aantal gemarkeerde weidevogelnesten fors gedaald.
Dit is een gevolg van de slechte uitkomstresultaten van de afgelopen 3 jaren.

Hieronder vindt u een tabel en een grafiek over de uitkomstresultaten van de laatste jaren.
Vanaf 1998 worden alle gegevens van weidevogellegsels nauwkeurig geregistreerd d.m.v
een speciaal hiervoor ontwikkeld computerprogramma.

 

 

 

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Gevonden

158

139

152

 

129

110

160

61

61

Uitgekomen

104

93

106

 

82

9

27

16

11

 

Seizoensverloop

 

In het kort volgen hier de activiteiten in vogelvlucht.

 

23 feb.  Provinciale weidevogelavond in hotel van der Valk in Vught.

23 mrt.    Zaten er minimaal 6 goudplevieren op een weiland van Van Stipdonk.

31 mrt.    Eerste kievitsnest met 2 eieren gevonden in een graanveld van Jac Verduijn.

20 apr.    Eerste gruttopaar gezien en een nest van een roodborsttapuit gevonden.

29 apr.    Eerste kievitnest uitgekomen bij Jac Verduijn.

  1 mei     Twee gruttonesten gevonden, een op 4 eieren en een op 2 eieren. Beide legsels zijn mislukt.

20 mei     Was de jaarlijkse coördinatorenexcursie gepland naar de Millingerwaard,
maar deze is vanwege het slechte weer op deze zaterdag verschoven naar 30 september.

26 juni    Laatste markeringsstokken uitgetrokken.

  3 sep.   Stand bemannen op open dag van Hei, Heg en Hoogeind bij Erik v/d Paalen.

 

Dit waren in het kort de belangrijkste mededelingen van het afgelopen jaar.
Ik wil iedereen die zich heeft ingezet voor

onze weidevogels hartelijk bedanken.

 

Jac Seijkens