Plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind  Leende   

Google
WWW hei-heg-hoogeind.dse.nl


  


 

 


Hoofdpagina: "Vrienden van de patrijs"  Biodiversiteit in Brabant  Countdown 2010

                      Inventarisatie van de patrijzenstand Heeze-Leende: Help ons en doe mee!!


   
    Onderwerpen

 

   
 

           

   Hoofdpagina   Activiteiten                                                
   Agenda   Agenda  
   Persberichten   Kleurwedstrijd voor basisscholen mei 2011  
   Informatie   Folder vrienden van de patrijs, uitgebracht november 2010  
   Foto's Patrijs   Fotoalbum / natuur/ patrijs  
   Video's Patrijs   Video's patrijs  

Het project “Vrienden van de patrijs” wordt mede mogelijk gemaakt door Brabants Landschap, IVN Heeze-Leende,
Plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind, Gemeente Heeze-Leende, Provincie Noord-Brabant, Reconstructie Boven-Dommel,
Waterschap de Dommel, Wildbeheerseenheid “De Baronie van Cranendonck”  en ZLTO Kempen Zuid-Oost.
Het project loopt van 2010 tot en met 2012.                                       Patrijs verscholen in struweel
                             Jansborg / het Eindje  Leenderstrijp,  jan. 2010

  •   Countdown 2010 en het project ‘Vrienden van de Patrijs’ 

Gezond voedsel en medicijnen, frisse lucht en schoon water, bescherming tegen natuurrampen en het genieten
van een boswandeling in de lente: zonder biodiversiteit is ons leven nauwelijks voor te stellen en een stuk onaangenamer.
Biodiversiteit is in feite de verzamelnaam voor de grote verscheidenheid aan micro-organismen, dieren- en plantensoorten.

Omdat we steeds meer gebruik maken van ecosystemen (bossen, moerassen, zeeën) en natuurlijke rijkdommen,
gaat biodiversiteit verloren in een alarmerend tempo. We zien nu al dat ecosystemen ontregeld raken
en dat dit negatieve gevolgen heeft voor menselijk welzijn. Deze gevolgen zullen toenemen als we geen actie ondernemen
om biodiversiteit te beschermen en duurzaam te gebruiken.

Daarom hebben de Europese landen in 2001 afgesproken om het biodiversiteitverlies in 2010 te stoppen.
Om mee te helpen deze doelstelling te behalen, is in 2004 de Europese Countdown 2010 campagne gestart.

In 2005 hebben de Ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieu, de provincie Brabant, het IUCN Nederlands Comité, en het European Centre for Nature Conservation
afgesproken samen te werken in het kader van de Europese Countdown 2010 Campagne.

In SRE verband is aan de gemeente Heeze-Leende gevraagd om ook mee te doen aan de campagne Countdown 2010.
Op 3 november 2008 heeft wethouder M. van Hofweegen de Countdown 2010 verklaring namens de gemeente Heeze-Leende ondertekend.
Hiermee heeft de gemeente Heeze-Leende aangegeven dat ze zich wil inzetten voor de versterking van de lokale biodiversiteit.

De ondertekenaars van dit driejarig project en deelnemers in dit project zijn:
B
rabants Landschap,
IVN Heeze-Leende,
Plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind,
Gemeente Heeze-Leende,
Provincie Noord-Brabant,
Reconstructie Boven-Dommel,
Waterschap de Dommel,
Wildbeheerseenheid “De Baronie van Cranendonck” 
ZLTO Kempen Zuid-Oost.


De projectgroep heeft de patrijs als ambassadeur gemaakt van de gemeente Heeze-Leende met
betrekking tot Countdown 2010.
 


 Patrijs als ambassadeur


                             Patrijzen weggedoken in open sneeuwveld

                          Jansborg / het Eindje  Leenderstrijp,  jan. 2010


                               

  •   Waarom de patrijs?

Twintig jaar geleden was de patrijs nog algemene broedvogel in Nederland. Inmiddels is de populatie aan patrijzen
met 50 tot 75% teruggelopen in Nederland. Oorzaken: schaalvergroting en intensivering van de landbouw, grootschalig gebruik
van herbiciden en insecticiden, het opruimen van heggen en houtwallen en overhoekjes en randen met ruigtekruiden tussen de percelen.


                               
                        4 vliegende patrijzen, Jansborg Leende    
( foto ©
Jan Bertens )

In het buitengebied van Heeze, Leende en Sterksel komt de patrijs slechts nog in lage aantallen voor.
De eerder genoemde partijen willen de teruggang in de gemeente Heeze-Leende een halt toe roepen en zelfs proberen de
aantallen weer te laten toenemen.
Hoe kan dat?
Er moet worden gezorgd dat er geen verdere verschraling van het landschap binnen de gemeente gaat plaatsvinden,
maar stimuleren dat er ruige hoekjes, hagen houtwalletjes, graanakkertjes en overhoeken bijkomen.
Naast de patrijs zullen ook velen andere diersoorten meeprofiteren van de maatregelen.

 

 

                         Patrijzen op zoek naar een schuilplaats
 
                    Jansborg / het Eindje  Leenderstrijp,  jan. 2010

 

  

                                                         Patrijzenrand, Langakkers Leende

Kijk voor een uitgebreide omschrijving van de Patrijs in ons fotoalbum: klik hierOnderstaand artikel is afkomstig uit de nieuwsbrief van februari 2010    klik hiervoor de Nieuwsbrief februari 2010

B L O E M R I J K E P E R C E E L S R A N D E N :  G O E D  V O O R  N A T U U R  E N  B O E R

Het jaar 2010 is het jaar van de biodiversiteit. Reden om Harrie Vissers, programmaleider Biodiversiteit van de  provincie Noord-Brabant,
te vragen een stukje over agro-biodiversiteit te schrijven. Harrie is werkzaam binnen het  bureau Ecologie van de provincie Noord Brabant

Perceelsranden van graslanden en akkers krijgen meerwaarde voor biodiversiteit en voor de landbouw wanneer deze uit agrarisch gebruik worden
genomen en worden ingezaaid met bloemrijke zaadmengsels. Functionele agrobiodiversiteit is het versterken van het natuurlijk vermogen
om ziekten en plagen te beheersen in cultuurgewassen door de biodiversiteit te stimuleren.

Hoe werkt dat?
In perceelsranden kunnen gunstige voorwaarden voor natuurlijke vijanden worden gecreëerd door het aanleggen van bloemrijke stroken om
natuurlijke vijanden te lokken en te voeden. Bloemen leveren nectar en de kruiden bieden mogelijkheden voor overwintering.
Natuurlijke vijanden van luizen zijn loopkevers, gaasen zweefvliegen, lieveheersbeestjes, roofwantsen en sluipwespen.
Deze dieren zorgen ervoor dat het gebruik van bestrijdingsmiddelen om luizenplagen op het perceel te bestrijden drastisch kan worden verminderd.

De inkomstenderving vanwege het lagere beteelde areaal kan hiermee voor een deel worden gecompenseerd.
Erg belangrijk is de samenstelling van het gebruikte zaadmengsel. Vliegende insecten hebben het hele jaar door nectar nodig.
Daarom moet er het hele jaar door iets bloeien. Perceelranden die rijk zijn aan insecten en met een variatie aan bloeiende plantensoorten
vormen ook een leefgebied voor allerlei andere dieren. Er zijn schuilmogelijkheden en er is een ruim aanbod van voedsel.
Soorten die je er kunt aantreffen zijn onder meer de veldleeuwerik, graspieper, patrijs, muizen en vlinders.
En hiervan profiteren weer roofvogels.
Voor een goed broedsucces is het wel van belang dat de strook niet wordt gebruikt als rijpad.
Kruidenrijke stroken die uit agrarische productie worden genomen, voorkomen ook dat meststoffen in het oppervlaktewater belanden.
Zo kan ook in de sloot de biodiversiteit toenemen. Bovendien zijn deze stroken aantrekkelijk voor boer en recreant om te zien.
Zij dragen bij aan het imago van de agrarische ondernemer. Door de stroken in ecologische samenhang met elkaar aan te leggen,
ontstaat er een groene dooradering van het agrarisch gebied. Dieren kunnen via deze zones van het ene leefgebied naar het andere pendelen.

Om goed te kunnen functioneren voor biodiversiteit en natuurlijke plaagbestrijding dienen de randen een breedte te hebben van ten minste 4
meter. Bemesting en gebruik van bestrijdingsmiddelen zijn uit de boze. De aanleg en beheer van kruidenrijke perceelsranden is opgenomen in het
stimuleringskader groene en blauwe diensten.

Harrie Vissers
Provincie Noord-Brabant


Kijk voor een uitgebreide omschrijving van de Patrijs in ons fotoalbum: klik hier


Bronvermelding  en meer informatie

www.biodiversiteitbrabant.nl/

www.biodiversity onder tekening Heeze Leende brabant.nl/

www.biodiversiteitbrabant.nl/index.php?pagina_id=13  lijst van ondertekenaars in Noord-Brabant

www.randenbeheerbrabant.nl/

www.countdown2010.nl/
Het project “Vrienden van de patrijs” wordt mede mogelijk gemaakt door Brabants Landschap, IVN Heeze-Leende,
Plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind, Gemeente Heeze-Leende, Provincie Noord-Brabant, Reconstructie Boven-Dommel,
Waterschap de Dommel, Wildbeheerseenheid “De Baronie van Cranendonck”  en ZLTO Kempen Zuid-Oost.
Het project loopt van 2010 tot en met 2012. 
naar het begin


einde