Plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind  Leende   

Google
WWW hei-heg-hoogeind.dse.nl

Toekomst_Buitengeb.
Start Omhoog Inhoudsopgave Zoeken in site  

Start
Omhoog


 

 


Informatiebijeenkomsten over toekomst buitengebied Leenderstrijp       

Voorlichtingsbijeenkomst: dinsdag 21 april 2009 om 20.30 uur  het Streekhuis te Cranendonck

Uitnodiging voorlichtingsbijeenkomst

 Beste Leden, grondgebruikers

Op verzoek van het bestuur van Plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind is er op dinsdag 21 april om 20.30 uur
voor alle leden en grondgebruikers binnen ons werkgebied een voorlichtingsbijeenkomst
 in het Streekhuis te Cranendonck (voormalige proefboerderij).

Het betreft een voorlichtingsbijeenkomst over de voorgenomen uitvoering van de reconstructiedoelstellingen
 binnen ons werkgebied. Het bestuur van HHH heeft enkele weken geleden deze informatie gehad en was over de kwaliteit zeer te spreken.
In korte tijd werden zij bijgepraat over de toekomstige plannen en bestemmingen voor landbouw, natuur en water.

Eric Bruggink en Rick van den Berg van de Reconstructie Boven Dommel nemen het voortouw bij deze voorlichtingsbijeenkomst.
Op deze avond zijn ook Waterschap de Dommel  (mevr. Anja de Wit) en Dienst Landelijk Gebied (dhr. Christ Tonissen) aanwezig.
Zij zijn respectievelijk de aanspreekpunten voor de Natte Natuurparel en het Beheerplan Natura 2000 in onze omgeving.

 Mvg,  Janus van Hooff,  Voorzitter

Voorlichtingsbijeenkomst: Donderdag 5 februari 2009.

Op  donderdag 5 februari a.s. is er in de Hospes om 20.30 uur een belangrijke bijeenkomst.

Als lid van Hei, Heg en Hoogeind wilt u natuurlijk weten wat de toekomstplannen zijn met Leenderstrijp.
Momenteel wordt er gewerkt aan nota’s zoals Bestemmingsplan, beheerplan Natura 2000, Brabant Leeft met Water,
Groen-Blauwe diensten etc. 

Voor de landbouwers gaat het daarbij over de toekomstige bestemming van hun grond
en de ontwikkelingsmogelijkheden voor het bedrijf.
Hoe zit het met de beoogde natuur- en waterdoelen? Blijven er voldoende kansen voor een gezond boerenbedrijf ?
Kunnen er extra inkomsten worden behaald uit natuurbeheer of recreatie? etc. Kortom veel onzekerheden.

Ook voor de overige bewoners zijn er stevige consequenties als het gaat over rust en invulling van de ruimte rondom het huis.
Nog interessanter is het om te weten welke invloed we als leden van HHH kunnen uitoefenen op de uiteindelijke planvorming.

Voor de pauze zal dhr. Leon Clemens uit Bergeijk het woord voeren. Met een collega agrariër besloot hij de onzekere toekomst
niet langer af te wachten en zelf actie te ondernemen. De Projectgroep “De Pielis in balans” werd een succes.
De titel van zijn lezing is:

                “Kansen voor de Pielis; geen ecologie zonder economie

Na de pauze gaan we als leden van HHH beslissen of we ook mogelijkheden zien om te komen tot een integraal gebiedsplan.
Hierbij houden we zelf de hand aan de ploeg en bepalen we mede de regie. In feite een groot deel van het bestaansrecht
van onze vereniging !!

U mag bij deze discussie niet ontbreken en wordt van harte uitgenodigd.
 Na afloop wordt er natuurlijk gezellig nagebuurt met een Bourgondische tint.

Tot ziens op donderdag 5 februari

Mede namens de werkgroep Jaarprogramma
Uw voorzitter, Janus van Hooff    

Introductie over de Pielis’
Het ontginningsgebied ‘de Pielis’ in Bergeijk heeft in de eerste decennia van haar bestaan steeds een zuiver agrarische bestemming gehad,
in de planologie noemt men dat een Agrarische Hoofdstructuur. Aan het begin van de 21ste eeuw werd duidelijk dat ook andere functies,
zoals (agrarisch) natuurbeheer, inrichting met nieuwe natuur en vormen van extensieve recreatie hun in trede gingen doen in de landbouwenclave.

Keerpunt voor de Pielis was de vaststelling op 22 februari 2002 van het provinciale streekplan ‘Brabant in Balans’. In dit streekplan werden delen
van de Pielis in de Groene Hoofdstructuur ingedeeld. Dit betekende dat de gemeente Bergeijk t.z.t. bij de opstelling van een nieuw bestemmingsplan ‘Buitengebied’
op grond hiervan bepaalde ontwikkelingen kon tegen houden. Voorbeelden hiervan zijn o.a. het scheuren van grasland, diepwoelen,
het gebruik van teeltondersteunende voorzieningen, ontwikkeling van veehouderijen, enz.

Projectgroep ‘De Pielis in Balans’
Een tweetal agrariërs besloten om hun onzekere toekomst niet langer af te wachten en zelf actie te ondernemen. Op 4 mei 2002 kwamen zij met
andere belanghebbenden in ‘de Pielis’, zoals de gemeente, het waterschap, het IVN, Staatsbosbeheer, e.a. overeen een projectgroep op te richten om
samen te komen tot een duurzame inrichting en beheer van het ontginningsgebied ‘de Pielis’, waarbij landbouw en natuur hand in hand gaan.
De bewoners op hun buurt besloten hun krachten te bundelen in een werkgroep met de naam ‘Ruimtelijke Ordening en Milieu de Pielis’ (kortweg: werkgroep ROMP).

Op 5 oktober 2002 werd door de projectgroep ‘Pielis in Balans’ een intentieverklaring getekend, waarin alle partijen afspraken samen te gaan
werken aan een duurzame inrichting van ‘de Pielis’.

 

Coördinator werkgroep "Jaarprogramma';  Adrie Staals

 Verslag vergadering 5 febr. HHH over gebiedsplan.

 Leende 8 febr 2009

Voor de pauze gaf Leon Clemens uit Bergeijk uitstekend weer wat er zoal komt kijken bij het opstellen van een breed gedragen plan.
De ruim 50 aanwezige leden waren een en al oor voor zijn inspirerende aanpak. Hierbij zijn passie, teamwerk, lol erin houden en
niet opgeven de sleutelwoorden. De resultaten in de Pielis mogen opzienbarend worden genoemd. Boeren hebben er inmiddels een duurzame plek,
de natuur krijgt er volop kansen en maatschappelijk ondernemen met oog voor de wensen van burgers is het credo.
Hierbij heeft het gebied de regie in handen gehouden en zijn vermeende strakke regels en voorschriften uit Den Haag of Brussel creatief ingevuld.
De overheid (provincie, gemeente en reconstructie commissie) hebben wijselijk die ruimte gegeven omdat ze zien dat doelen bereikt worden.
En evenwel met een veel groter draagvlak in het gebied.

Na de pauze liet Henk Antonissen enkele ontwikkelingen zien die eraan zitten te komen in het gebied van HHH. Hierbij speelt de invloed van het
Natura 2000 gebied rondom Leenderstrijp een grote rol. Na de zomer wordt gestart met het opstellen van een beheerplan.
Hierbij komen water- en ammoniakdoelen nauwkeurig in beeld inclusief de invloed op de landbouwbedrijven in het omliggende gebied.

Verder blijkt dat het Waterschap en DLG stevige plannen hebben met de gronden rondom Strijper- en Buulder Aa. Waterberging,
vernatting, her-meandering en beekherstel zijn veel voorkomende termen in het Waterbeheerplan.
Realisatie van de ecologische hoofdstructuur heeft veel prioriteit.

Tenslotte staan er stevige sociale en maatschappelijke ontwikkelingen op stapel voor ons werkgebied.
Denk hierbij aan een kwaliteitslag voor recreatie en toerisme en het IDOP Strijp ( Intergraal DorpsOntwikkeling Plan)
waar de Kernraad Leenderstrijp volop mee bezig is.

Afsluitend was er een discussie met de aanwezigen over het nut van een integraal gebiedsplan voor het werkgebied van HHH.
Erik Bruggink en ook Rick van den Berg van de Regionale Reconstructie Commissie Boven-Dommel bleken een uitgesproken voorstander
voor een dergelijke aanpak in lijn met de Pielis. Ook bijna alle reacties van leden onderschreven deze aanpak. Afwachten is wellicht de dood in de pot.
Neem het voortouw en ben niet bang om bakens te verzetten als het doel maar wordt bereikt. Dat doel is concreet.
Bevorderen van de leefbaarheid in en om Leenderstrijp. Dit kan met een sterke landbouw, een optimaal ingepaste natuur en een
afgewogen ontwikkeling van recreatie en toerisme. Kortom ook Leenderstrijp in Balans! Hoe we dat doen zal blijken uit een door
de boeren en burgers gedragen plan. Samenwerken met gemeente, waterschap, Staatsbosbeheer en de kernraad Leenderstrijp
is hierbij een voorwaarde. Ook aansluiten en meeliften bij boven-lokale initiatieven van de ZLTO (zoals kavelruil en keukentafelgesprekken)
wordt als positief beoordeeld.

Tijdens de jaarvergadering op 8 april 2009 zal op dit onderwerp worden teruggekomen.
Tot die tijd kan een ieder nog eens rustig (samen met het thuisfront) zijn mening vormen.  

Frans Rutten, secretaris Hei, Heg en Hoogeind.       naar het begin


einde