Plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind  Leende   

Google
WWW hei-heg-hoogeind.dse.nl

Bodembeheer 2008
Start Omhoog Inhoudsopgave Zoeken in site  

Start
Omhoog


 

 


Optimalisatie bodembeheer 

Bodembeheer is een onderdeel van het koepelproject ‘Gebiedsplan Hei, Heg en Hoogeind’.
Het wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Noord-Brabant, Reconstructiecommissie Boven-Dommel en NCB-Ontwikkeling


Onderwerpen optimalisatie bodembeheer
  26 juni 2007    Vanggewassen  Demonstratie milieuvriendelijke maïsteelt
  28 juni 2007    Verslag demo vanggewassen  
  03 okt  2007    Inzaai nagewas     Demonstratie milieuvriendelijke maïsteelt
  12 okt  2007    Verslag demo inzaai nagewas     
  18 april  2008    Voorjaarsbijeenkomst Studiegroep Bodem     oa. aspecten  van graslandvernieuwing
      Verslag  Voorjaarsbijeenkomst Studiegroep Bodem     
   22 okt  2008   Velddemonstratie    oa aspecten  van graslandexploitatie op bodemleven
   13 nov  2008   Afsluiting met symposium    oa aspecten  van graslandexploitatie op bodemleven
      afsluitend woord Henk Antonissen    

 
Spandoek geplaatst in het proefveld aan de KapelstraatVanggewassen

Activiteit:                                 Demonstratie milieuvriendelijke maïsteelt
Datum activiteit:                     
26 juni 2007, aanvang 13.00 uur

Locatie:                                   
Kapelstraat nabij het Leenderbos, Leenderstrijp
Contactpersoon activiteit:        Henk Antonissen, 040 8426833, e-mail: antonissen

 Omschrijving:

Ook in het buitengebied van plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind wordt veel maïs geteeld.
De maïs dient vooral als veevoer voor melkrundvee.
Bij de milieubewegingen is het imago van de maïs teelt niet goed te noemen. Een direct verband met een royaal
drijfmestgebruik en een ruime inzet van bestrijdingsmiddelen in het verleden zijn daar de reden voor.
Om aan te tonen dat de moderne maïs teelt ook anders kan en volop rekening houdt met het milieu organiseert
Plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind een velddemonstratie.
De theorie wordt in de velddemonstratie in de praktijk gebracht.

Milieuvriendelijke maïsteelt is mogelijk als er rekening met een aantal zaken gehouden wordt.
Een juiste grondbewerking zorgt voor een betere beworteling van de maïsplant. Tevens zorgen de juiste schimmels
en bacteriën voor een beter bodemleven. Daardoor kan er bespaard worden op (kunst)meststoffen en
kunstmatige beregening wat goed is voor het milieu.
Om een goede opbrengst te krijgen zijn een uitgekiende rassenkeuze en zaaidichtheid van groot belang.

Mechanische onkruidbestrijding door eggen en schoffelen vervangt de chemische onkruidbestrijding.
Het zaaien van gras in een maïsveld is een nieuwe ontwikkeling.
Dit gras dient als vanggewas om te voorkomen dat na de oogst van de maïs er stikstof uitspoelt naar het milieu.


De maïs in het proefveld

Het zaaien van het graszaad in de opkomende maïs luistert erg nauw. Voordat de maïs het veld sluit wordt
er nog een keer geschoffeld en gras ingezaaid. Het opkomende gras tussen de hoge maïs verdringt het opkomende onkruid.

Voor deze demonstratie, welke mede mogelijk is gemaakt door een bijdrage van de Provincie Noord Brabant en
het NCB ontwikkelingsfonds, wordt een speciale machine elders uit het land aangevoerd.

U bent welkom op 26 juni a.s. vanaf 13.00 uur.
Het perceel ligt aan de kapelstraat aan de rand van het Staatsbos te Leenderstrijp.


Verslag vanggewassen: milieuvriendelijke maïsteelt  Augustus 2007

Op 26 juni jl. organiseerde HHH de velddemonstratie milieuvriendelijke maïsteelt. De weersvoorspellingen waren slecht maar op de middag zelf viel het reuze mee.
Ruim 40 telers kwamen opdagen. De gastvrije ontvangst in het clubgebouw van de Strijper Schut achter het St. Janskapelleke werd verzorgd door Tinus van den Berg en
Ton Verwegen. Te voet werd daarna het proefveld van Leo van Velthoven aan het Strijperpad bezocht. Toon Kuipers stond al klaar met een speciale machine om gras tussen de inmiddels 1 meter hoge maïs te zaaien. Doel van deze nieuwe techniek is het beperken van stikstofverliezen naar het milieu. Direct na de oogst van de maïs kan het gras zich namelijk flink ontwikkelen en de overgebleven nitraten in de bouwvoor opnemen. Gedurende de winter spoelt de stikstof daarmee niet uit naar het grondwater. In het voorjaar wordt het gras als groenbemester weer ingewerkt en daarna kan de nieuwe maïs (of een ander gewas) weer profiteren van de vrijkomende stikstof als gevolg van mineralisatie van de groenbemester. Van Henk Antonissen (AAA) en Gerard Verstappen (DLV) kregen we daarna nog vele tips voor een natuurvriendelijke werkwijze. De afsluiting van deze nuttige middag vond plaats achter de kapel en was, zoals gewend, weer Bourgondisch waarbij nog leerzame verhalen over tafel gingen.

 naar het beginInzaai nagewassen

Activiteit:                                    Demonstratie milieuvriendelijke maïsteelt: Inzaai nagewas
Datum:                     
                   03 oktober, aanvang 13.00 uur

Locatie:                                   
    Kapelstraat nabij het Leenderbos, Leenderstrijp
Contactpersoon activiteit:       
     Henk Antonissen, 040 8426833, e-mail: antonissen

Omschrijving:

Op woensdag 3 oktober aanstaande is er een velddemonstratie milieuvriendelijke maïsteelt.
Deze activiteit maakt onderdeel uit van het Koepelplan zijnde de module "optimalisatie bodembeheer"
De demo begint om 13.30 uur op het perceel van Leo v Veldhoven aan het Strijperpad in Leenderstrijp.

Het thema is dit keer: inzaai nagewas waarbij aan de orde komen:
-stoppelbewerking,
-bekalking,
-keuze nagewas ivm aaltjes
-inzaaitechnieken.

Ook bekijken we de resultaten van de onderzaai gras dit voorjaar en de beworteling cq bodemleven rondom het hoofdgewas.
Voorafgaand aan de demo worden de bezoekers om 13.00 uur ontvangen met een kop koffie 
in het clubhuis van de Schut achter de St Janskapel.

Verslag inzaai nagewas  door Henk Antonissen

De velddemonstratie milieuvriendelijke maïsteelt is formidabel verlopen. Er waren in totaal 40 bezoekers,merendeels boeren,
die een fikse hoeveelheid informatie over  zich uitgestort kregen.
In totaal waren er 7 machines aan het werk te zien van zowel loonwerkers,maïstelers en een machineverhuurbedrijf.
De stemming was plezierig,ontspannen met een bijzonder aandachtig publiek. De meest in het oogvallende resultaten
van de veldproeven tot nu toe zijn:

-onderzaai van gras in het maïs gewas in juni is risicovoller  dan de inzaai van een vanggewas na de oogst in sept/okt.

-de keuze van het type nagewas ( graan ,gras,bladkool of  bladrammenas) bepaald de aaltjesdruk voor het hoofdgewas

-een verdichting in de grond op 25/40 cm is eenvoudig met  ondergronders aan de ploeg op te lossen.

Zowel  droogtegevoeligheid als stikstofverlies worden hiermee verminderd.
De aanwezige leden waren zeer tevreden over de middag.
Nuttige info voor een milieuvriendelijke maïsteelt!!!

Foto's Henk Antonissen, klik op de foto voor een grotere afbeelding

Bodembeheer is een onderdeel van het koepelproject ‘Gebiedsplan Hei, Heg en Hoogeind’.
Het wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Noord-Brabant, Reconstructiecommissie Boven-Dommel en NCB-Ontwikkeling


2008    Voorjaarsbijeenkomst Studiegroep Bodem

Werkgroep Optimalisatie Bodembeheer

 Graag nodigen wij u uit voor het bijwonen van de velddemo-/kennisbijeenkomst: 

Herinzaai van grasland in het voorjaar en grondbewerking bij inzaai maïs”

 Deze wordt gehouden op vrijdag 18 april a.s. We starten met de demonstratie herinzaai op de graslanden van Leo van Velthoven
aan de Renhoek 8 in Leende. U bent van harte welkom om 13.00 uur. Route en parkeergelegenheid zijn met borden vanaf Leende aangegeven.

Om 14.30 uur vertrekken we richting Leenderstrijp (Kapelstraat) waar u bij het clubhuis van het gilde St. Jan een consumptie wordt aangeboden.
Vandaar
gaan we te voet naar ons demoveld aan de Strijperpad. We bekijken de resultaten van de diverse groenbemesters.
Deze zullen worden ingewerkt en de grond zal zaaiklaar worden gelegd.

 De thema’s welke aan de orde komen zijn:

·        Verplichte bemonstering bij herinzaai

·        Vernietigen bestaande zode

·        Bekalken en aanvullend bemesten

·        Kerende grondbewerking?

·        Zaaiklaar maken

·        Beperken risico’s voorjaarsinzaai

·        Grasrassenkeuze

Bij de demo zaaiklaar maken maïsland zal het onderwerken van de groenbemester i.c.m. drijfmestaanwending
en het aanleggen van een optimaal zaaibed aan de orde komen.

Wij rekenen op uw komst, het wordt vast weer leerzaam en gezellig.

Met vriendelijke groet,

 Bestuur Plattelandsvereniging Hei, Heg en Hoogeind

Henk Antonissen van AAA uit Leende ( tel 06-47003834 )

Gerard Verstappen van DLV uit Uden ( tel 06-51335382 )


Verslag van voorjaarsbijeenkomst april 2008

gepubliceerd in  23 april in "WEEKBLAD PAREL VAN BRABANT"  door Tiel van den Heuvel

 'Werkgroep Optimalisatie Veldbeheer' informeert boeren uit de regio  

 
                                            foto WEEKBLAD PAREL VAN BRABANT
Met zijn
typische humor en kwinkslagen gaf Henk op een deskundige manier
voorlichting aan de toehoorders.

 LEENDE - Afgelopen vrijdag 18 april werd in Leende een velddemo gehouden voor boeren in de regio.

Plattelandsvereniging Hei, Heg en Hoogeind kwam voor de derde keer met een Werkgroep Optimalisatie Veldbeheer.

Deze keer werd er een kritische blik geworpen op de manier waarop boeren hun gras- en bouwland ploegen en inzaaien:
Want, zo stelt medeorganisator Henk Antonissen, 'boeren moeten zorgvuldig met hun land omgaan'.  

De werkgroep komt één keer per halfjaar bijeen om de laatste ontwikkelingen te bespreken.
In een tijd waarin het voor boeren steeds moeilijker wordt de kost te verdienen, lijkt het raar dat de agendapunten van
afgelopen vrijdag nog niet doorgevoerd zijn. In het kort zegt Antonissen: 'Boeren gaan nu vaak zeven keer over hun land
heen voordat er weer geplant is
.'

Dat kan in drie keer:
Belangrijker: Nadat de aarde geploegd is wordt het land vaak nog driemaal beroerd. Met de besproken methode is er nog maar
één rit over het 'ploegland' nodig, voor het daadwerkelijke zaaien.

Waar is dat goed voor?

Voordelen:
Hoewel de dieselprijs als voordeel het meest voor de hand ligt, zijn de boeren er ook om andere redenen bij gebaat zo weinig
mogelijk over het land te rijden. Antonissen: 'Je wilt bodemverdichting voorkomen en het leven in de grond doen opbloeien:
Want aarde waarin veel leven te vinden is, dat is gezonde grond'
. Als voorbeeld stelt Antonissen dat het mogelijk is tot op
een centimeter of zestig diep begroeiing te kunnen hebben. Aan de lap grond richting Leenderstrijp, waar de demonstratie
plaatsvond, werd deze grens bij lange na niet gehaald.

's Middags was er ook nog een demonstratie over min of meer hetzelfde onderwerp. Na een pauze, waarbij de boeren
ook bij elkaar met vragen en adviezen terecht konden, werd er problematiek op het gebied van gewassenbouw besproken.


Velddemonstratie grasland 22 oktober

De velddemonstratie grasland is op 22 oktober om 13.15 bij Sjaak Cardinaal aan de Strijperstraat 65. We bekijken de effecten van een goede graslandexploitatie op het bodemleven. Hierbij komen aan de orde; het vochtleverend vermogen, de natuurlijke bodemvruchtbaarheid en het drainerend vermogen van de grond. Deze aspecten zijn rechtstreeks gekoppeld aan een optimaal bodembeheer.

Nadere informatie: Henk Antonissen  info@antonissen-advies.nl


Uitnodiging verzonden naar de deelnemers voor het bijwonen van een velddemo-/kennisbijeenkomst:

Geachte heer, mevrouw

Graag nodigen wij u uit voor het bijwonen van een velddemo-/kennisbijeenkomst:

Duurzaam bodemgebruik bij de exploitatie van meerjarig grasland”

Deze zal worden gehouden op woensdag 22 oktober a.s. We starten de veldbijeenkomst met een instructie
in het clubhuis van het gilde St Jan aan de Kapelstraat in Leenderstrijp. U bent van harte welkom om 13.00 uur.

Om 14.30 uur vertrekken we naar de boerderij van Sjaak en Josette Cardinaal aan de Strijperstraat 65 in Leenderstrijp.

We bekijken de resultaten van een jarenlang secuur bodembeheer waarbij o.a. de opbrengst en kwaliteitgegevens van het grasland beschikbaar zijn. Ook worden de aspecten van beworteling, bodemleven en draincapaciteit gedemonstreerd. Verder staan de machines waarmee Sjaak de grond ( laat) bewerken opgesteld. We kunnen bekijken hoe Sjaak erin slaagt om zonder herinzaai na 12 jaar nog steeds een prima grasbestand te handhaven.

Na de demo is er nog royaal de gelegenheid om de discussie voort te zetten in het clubhuis van het gilde waarbij wordt gezorgd voor koffie etc.

Wij rekenen op uw komst, het wordt vast weer leerzaam en gezellig.
Met vriendelijke groet, 

Bestuur Plattelandsvereniging Hei, Heg en Hoogeind
    Henk Antonissen van AAA uit Leende ( tel 06-47003834)
    Gerard Verstappen van DLV uit Uden ( tel 06- 51335382)

 


Symposium en evaluatie  13 november

Op 13 november sluiten we om 20.00 uur bij de Hospes dit tweejarig project af met een zesde bijeenkomst in de vorm van mini-symposium en evaluatie. Hiervoor worden de deelnemers aan deze aktiviteit persoonlijk uitgenodigd. 
Nadere informatie:
Henk Antonissen  info@antonissen-advies.nl


Uitnodiging verzonden naar de deelnemers voor het bijwonen  van de afsluitende bijeenkomst van het tweejarig project:

Geachte heer, mevrouw 

Graag nodigen wij u uit voor het bijwonen van de afsluitende bijeenkomst van het tweejarig project met als thema:

Het duurzaam gebruik van de bodem, je raakt er nooit over uitgepraat”

Deze bijeenkomst met een feestelijk tintje zal worden gehouden op donderdag 13 november a.s.
U bent van harte welkom bij café De Hospes in Leenderstrijp om 20.30 uur.

Aan de hand van een aantal stellingen gaan we in kleine groepjes de discussie aan over allerlei aspecten van bodemvruchtbaarheid.
U hoeft dus niet alleen te luisteren maar kunt zelf aan de slag.
Uitgangspunt bij de keuze van de onderwerpen zijn de 4 velddemonstraties die we de laatste twee jaar hebben georganiseerd. De ervaringen door de jaren heen op het eigen bedrijf spelen natuurlijk ook een belangrijke rol.
Tevens zal Winand Snoeijen een uitleg verzorgen over het GPS-systeem dat hij onlangs heeft aangeschaft. Hoe werkt het en wat zijn de voordelen voor u als grondgebruiker?

Bij de aanmelding destijds is u meegedeeld dat er een eigen bijdrage nodig is van 50 € per deelnemer voor de gehele cursus. Een aantal aanwezigen, zoals zij die met machines meegeholpen hebben aan de demo’s, worden vrijgesteld van deze bijdrage. Ook bedrijven waar de veldbijeenkomsten zijn gehouden betalen niet mee. Na afloop van de discussies is er nog volop gelegenheid om na te buurten.
Ons Bourgondisch karakter zullen we daarbij niet verloochenen.

 Wij rekenen op uw komst, het wordt vast weer leerzaam en gezellig.
Laat even weten als je niet komt ivm het koud en warm buffet. 

Met vriendelijke groet,

Bestuur Plattelandsvereniging Hei, Heg en Hoogeind

Henk Antonissen van AAA uit Leende ( tel 06-47003834)
Gerard Verstappen van DLV uit Uden ( tel 06- 51335382)

 


Afsluitend woord door Henk Antonissen
 
Inmiddels is het 2 jarig project Optimalisatie Bodembeheer afgesloten.
Zowel de veldbijeenkomst bij Sjaak Cardinaal als de bijeenkomst in De Hospes
met Wijnand Snoeijen mochten zich verheugen in een grote opkomst ( 25
grondgebruikers). Voor de mensen die hebben meegeholpen was er een leuke
attentie in de vorm van een cadeaubon voor bakkerij de Gouden Aar.
De heer Rik van den Berg van de Provincie Noord-Brabant was aanwezig bij de
afsluitende bijeenkomst. Hij sprak lovende woorden richting organisatie  en
boeren en verklaarde positief mee te werken aan een volgend project. Ook de
deelnemers waren bijzonder tevreden over dit project. Na het officiële
gedeelte werd nog lang (op eigen rekening) doorgekeuveld zoals onze
Bourgondische achtergrond betaamt.

 Groeten,
Henk Antonissen


Bodembeheer is een onderdeel van het koepelproject ‘Gebiedsplan Hei, Heg en Hoogeind’.
Het wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Noord-Brabant, Reconstructiecommissie Boven-Dommel en NCB-Ontwikkeling


naar het begin


einde