Plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind  Leende   

Google
WWW hei-heg-hoogeind.dse.nl

Agrarisch Natuurbeh.
Start Omhoog Inhoudsopgave Zoeken in site  

Start
Omhoog
Handboek
Subsidieregeling
Bedrijfsplan
Veldloket


 

 

Doel: Optimaal gebruik maken van mogelijkheden "Programmabeheer" LNVV
Betrokken partijen naast H.H.H. ZLTO,Provincie Noord-Brabant, Brabant Landschap
Status: In 2004 ruim 20 aanvragen verzorgd voor leden H.H.H. tijdens o.a. zitdagen.
November 2005 Artikel van Peter Kerkhofs: Subsidieregelingen voor de HHH leden
November 2005 Artikel van Peter v Rijsingen: Bedrijfsplan Natuur en Landschaps
Maart 2006 rubriek "HANDBOEK", linklijst naar:  HANDBOEK AGRARISCH NATUURBEHEER
December 2007 Subsidie aanvraag voor (agrarisch) natuurbeheer kan van 15 november 2007 tot en met 14 januari 2008.
2010 Veldloket Boven-Dommel helpt bij SNL

Veldloket Boven-Dommel helpt bij SNL (Subsidie Natuur en Landschap)

Via SNL (Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer) kunnen grondeigenaren een vergoeding in het kader van particulier- en agrarisch natuurbeheer ontvangen voor het behoud van karakteristieke landschappen of botanisch beheer. Denk hierbij aan bosjes, hagen, poelen of weidevogelbeheer. Rond bestaande natuurgebieden zijn mogelijkheden voor botanisch waardevol akker- of grasland. De regeling is interessant voor agrarische bedrijven en particuliere grondeigenaren.

Aanvraagperiode voor de SNL-subsidie sluit op 14 januari 2011.

Het ANV-veldloket is er voor alle regelingen op het gebied van biodiversiteit en agrarisch en particulier natuurbeheer. Grondeigenaren kunnen er terecht voor verschillende regelingen, zoals de groenblauwe diensten en SNL.
De agrarische natuurverenigingen Land van Cranendonck, Hei, Heg, Hoogeind, PLV Boven-Dommel, ANV Kempenland en ZLTO-afdeling Kempen Zuidoost zijn verenigd in het veldloket. Zij hebben samen met ZLTO, Brabants Particulier Grondbezit (BPG) en het Coördinatiepunt Landschapsbeheer (onderdeel van Brabants Landschap) het loket opgezet. De provincie Noord-Brabant en ZLTO leveren een financiële bijdrage om het veldloket mogelijk te maken.

Zitdag

Diegene die gebruik wil maken kunnen contact opnemen met de veldcoördinatoren Willy de Vries via telefoon 06-16377312 of e-mail devriesbolbloemen@hetnet.nl, en Paul Evers via telefoon 06-22559674 of e-mail ever0660@planet.nl.
Heeft u nog vragen over bovenstaande regeling neem dan ook contact op.

Zelf alvast wat informatie doornemen?

Voor verder info over SNL:  http://www.portaalnatuurenlandschap.nl/snl/

Voor info welke gronden in aanmerking komen voor SNL:

http://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/natuur-en-landschap/groenloket.aspx

U kunt de kaarten via het internet inzien:

http://www.brabant.nl/kaarten/natuur-en-landschap-kaarten/natuurbeheerplan-2011.aspx

 

  

 

 

 

 

Subsidieaanvraag voor (agrarisch) natuurbeheer 
kan van 15 november 2007 tot en met 14 januari 2008.
(info: zie onderstaande artikelen)


Openstelling natuurbeheer ,  ZLTO Advies 

De Provinciale Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (PSAN) is tussen 15 november en 14 januari 2008 opengesteld.
In Noord-Brabant zijn alle pakketten van de PSAN open, daar is voor de regeling voldoende budget.
Als de huidige periode afloopt en er een nieuwe aanvraag wordt inge­diend, moet worden voldaan aan de voorwaarden van de nieuwe regeling.

In de brochure en de pakketten is een aantal zaken gewijzigd. Zo bestaan onder meer de pakketten loofhout en naaldhout niet meer.
Het pakket knippen ­en scheerheg kent een uitgebreidere beschrijving van de voorwaarden. ‘Om en om graan' heet nu Akkerrijke flora 1,
en 'Vijf van de zes jaar graan' heet Akkerrijke flora 2.

De aanvraagformulieren voor de aanvraagperiode 2008 kunnen worden aangevraagd bij het LNV-Loket, telefoon (0800) 2233322.
Via internet kun­nen geen aanvraagformulier worden gedownload, omdat de formulieren op relatienummer worden verzonden.
Er zijn wel voorbeeld aanvraagformulieren beschikbaar.
Het is ook mogelijk om de aanvraag digitaal in te dienen via 'Mijn dossier' op de website van het LNV-Loket.

 Bronvermelding: ZLTO Advies. Voor vragen kunt u terecht bij de ZLTO Informatielijn, telefoon (0900) 2359586. \
                           
weekblad 'Nieuwe Oogst'


Aanvragen subsidie natuurbeheer LTO Noord Advies

Eigenaren die grond over hebben, kunnen in bepaalde gevallen gebruikmaken van de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (SAN).
De SAN heeft een aantal beheers­pakketten met vergoedingen voor verschillende vormen van natuur en landschap.
Het pakket Ontwikkeling kruidenrijk grasland kent een vergoeding toe van circa 1000 euro per hectare per jaar.
Voor randenbeheer is dit 1200 euro per hectare rand per jaar.
Iedere provincie heeft in het Natuur- en Landschapsplan aangegeven welke vormen van natuur en landschap zij op
een bepaalde plaats bij voorkeur in stand willen houden of nieuw wil inrich­ten.

STAPPEN
Voor de aanvraag van subsidie moet een ondernemer enkele stappen doorlopen.

Stap 1 is bepalen of de grond een kleur heeft. Is dit het geval dan kunnen ondernemers in
Stap 2 nagaan welke pakketten toegepast kunnen worden en of de beheersvoorschriften van een pakket in de bedrijfsvoering inpasbaar zijn.
Stap 3 is de controle of de provincie alle pakketten in alle gebieden heeft geopend; dit kan namelijk van gebied tot gebied verschillen.
  Als de ondernemer een keus heeft gemaakt uit de pakketten, is
Stap 4 het aanvragen bij het LNV-Ioket van de SAN formulieren met de kaarten. Op de kaart moeten alle percelen waarvoor de ondernemer
  wil aanvragen staan vermeld.
Stap 5 is het opsturen van de formulieren met kaarten naar Dienst Regelingen. Bij
Stap 6 wacht de boer op bericht van het in behandeling nemen van zijn aanvraag, van toekenning of van afwijzing.

Na toekenning van subsidie kan de ondernemer daadwerkelijk aan de slag met het beheer van het perceel of landschapselement. Ieder pakket heeft zijn eigen beheersvoorschriften. Voor Ontwikkeling kruidenrijk grasland geldt minimaal 0,5 hectare, bestaat uit grasland,
in jaar zes minimaal vijftien verschillende inheemse plantensoorten, geen bemesting (organische mest en kunstmest),
minimaal een keer per jaar maaien met afvoer van het maaisel en beweiding toegestaan van 1 augustus tot en met 31 december.

SAN is gebaseerd op natuurontwikkeling op landbouwpercelen. In het zesde jaar moet weliswaar een bepaald natuurdoel zijn gerealiseerd maar de grond is
én blijft landbouwgrond. Omdat volgens de beheersvoorschriften SAN­grond niet mag worden bemest maar de grond wel meetelt voor de gebruiksnormen dierlijke mest, stikstof en fosfaat, komt dit de mestaanwending op de niet SAN gronden ten goede. Na afloop van het zesde jaar wordt de subsidie definitief
vastgesteld met de keus om met de SAN te stoppen of met nog eens zes jaar te verlengen.

De SAN-regeling wordt waarschijn­lijk voor de periode van 15 november 2007 tot en met 14 januari 2008 opengesteld.
Te vroeg of te laat ingediende aanvragen worden niet in behandeling genomen.

 Bronvermelding: Han Swienienk LTO Noord Advies.   weekblad 'Nieuwe Oogst'


Dienst Regelingen  (ministerie Landbouw, natuur en voedselkwaliteit)

De provincies stellen ieder jaar de Provinciale subsidie­regeling agrarisch natuurbeheer en de Provinciale subsidieregeling natuurbeheer open.
Dit heet ook wel Programma Beheer. Dit is bedoeld voor agrarische ondernemers en particuliere natuur­beheerders.

 Zo handig is digitaal!

U wilt subsidie voor (agrarisch) natuurbeheer aanvragen?
Dat kan van 15 november 2007 tot en met 14 januari 2008.

 Aanvragen via internet
U kunt eenvoudig subsidie aanvragen via internet:

Ga naar www.minlnv.nl/loket
Kies voor Mijn dossier

Klik op Opgeven & aanvragen
Kies voor Subsidie natuurbeheer

U heeft hiervoor uw gebruikerscode, wachtwoord en TAN-code nodig.

Deze gebruikt u ook voor alle andere zaken via Mijn dossier.
Heeft u deze gegevens niet, dan kunt u ze aanvragen bij Het LNV-Loket.


Voordelen
Het aanvraagprogramma leidt u door de vragen heen.
Het aanvraagprogramma controleert direct of u uw gegevens volledig heeft ingevuld en meldt als u iets vergeet.
Met het tekenprogramma kunt u meer­dere kaartlagen raadplegen en de beheerseenheden intekenen.


Machtigen?
Wilt u iemand machtigen om de aanvraag voor u in te dienen? Dat kan ook in 'Mijn dossier'. Doet u gezamenlijk een subsidieaanvraag, dan kunt u daar ook een verklaring voor duurzame samenwerking (overeenkomst meerdere beheerders categorie B) en een borgstellingovereenkomst bij een samenwerkingsverband (categorie C)invullen.


Wanneer insturen?
U kunt al vanaf 23 oktober uw aanvraag online voorbereiden. Vanaf 15 november kunt u uw aanvraag verzenden.
Wilt u uw aanvraag op papier indienen, dan kunt u vanaf 23 oktober een formulier aanvragen bij Het LNV-Loket.


Meer informatie?
Heeft u vragen? Bel op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur gratis met Het LNV­Loket: 0800 - 22 333 22.
Of kijk op internet:
http://www.minlnv.nl/loket


Bronvermelding: Dienst Regelingen is uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.


   naar het begin


einde